Vismaz 18 gadus vecu pastāvīgo iedzīvotāju īpatsvars ar augstāko izglītību vai doktora grādu statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos, apkaimēs (atbilstoši robežām 2018. gada sākumā) un blīvi apdzīvotās teritorijās (eksperimentālā statistika)

Izglītības līmenis atbilstoši ISCED 2011 klasifikācijai noteikts no 2011. gada tautas skaitīšanas, apsekojumu, Izglītības un zinātnes ministrijas un citiem administratīvajiem datiem, atlikušajām personām un tām, kurām izglītības līmenis bija imputēts 2011. gada tautas skaitīšanas datos, rādītāji imputēti, izmantojot k-tuvāko kaimiņu metodi. Personām, kurām izmantots 2011. gada tautas skaitīšanas datos norādītais izglītības līmenis "augstākā izglītība", tas sadalīts atbilstoši ISCED 2011 klasifikācijai. Izmantoti imputācijas nosacījumi, kas aizliedz nodarbinātajiem ar noteiktām profesijām imputēt mazāku izglītības līmeni, kāds tiem drīkst būt, kā arī aizliedz imputēt neatbilstošu izglītības līmeni personām ar noteiktu vecumu.

Laika periodi: 01.01.2017. un 01.01.2018.

Nav iekļautas teritorijas ar mazāk nekā 50 pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kas ir vismaz 18 gadus veci.

Blīvi apdzīvotas teritorijas publicētas https://data.gov.lv/dati/dataset/bat.

Apkaimes publicētas https://data.gov.lv/dati/dataset/apkaimes.

Administratīvo teritoriju, teritoriālo vienību un statistisko reģionu klasifikators publicēts https://data.gov.lv/dati/dataset/atvk.

Eksperimentālās statistikas aprēķināšanā izmanto jaunus datu avotus un metodes, cenšoties paplašināt statistikas klāstu vai detalizācijas līmeni atbilstoši lietotāju vajadzībām. Jāatzīmē, ka eksperimentālās statistikas metodes nav nemainīgas, aprobētas un starptautiski saskaņotas un var tikt mainītas, lai pilnveidotu datu kvalitāti. CSP publicē eksperimentālo statistiku, lai saņemtu lietotāju atsauksmes, izvērtētu datu analītisko potenciālu, atbilstību realitātei un lietotāju vajadzībām. CSP uzskata, ka arī eksperimentālo datu laikrindas var būt noderīgas lietotājiem un statistikas lietotāju viedoklis ir pamats lēmuma pieņemšanai par šīs statistikas iekļaušanu Oficiālās statistikas programmā. Publicējot eksperimentālo statistiku, CSP nodrošina datu lietotājiem jaunus informācijas avotus lēmumu pieņemšanai.

Iedzīvotāju skaita aprēķins visos norādītajos periodos veikts, izmantojot ģeotelpiskos datus – adrešu punktu koordinātas un administratīvo teritoriju robežas atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem norādītajā laika brīdī. Šādi samazinātas teritoriālo vienību robežu izmaiņu rezultātā radītās iedzīvotāju skaita svārstības attiecīgajā teritoriālajā vienībā vai administratīvajā teritorijā. Iedzīvotāji, kuru dzīvesvietas ziņu pēdējais aktualizēšanas iemesls ir dzīvesvietas reģistrācijas anulēšana, iekļauti tās administratīvās teritorijas iedzīvotāju skaitā, kurā iepriekš bija deklarēta vai reģistrēta šīs personas dzīvesvieta. Teritoriālo vienību un apkaimju dalījumā šo personu dzīvesvieta norādīta kā nezināma.

Plašāk par faktiskās dzīvesvietas noteikšanu Latvijā eksperimentālajā statistikā: https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/teritoriala-eksperimentala/tabulas/metadati-faktiska-dzivesvieta-latvija.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējā atjaunināšana Septembris 16, 2020, 11:54 (EEST)
Izveidots Jūnijs 18, 2020, 14:36 (EEST)
Atjaunošanas biežums nekad
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2020-09-08
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju