Telpiskās meteoroloģiskās prognozes

Datu kopa satur meteoroloģisko prognožu parametru vērtības, kas tiek prognozētas nākamajām 9 diennaktīm. Pirmajām 60 stundām prognožu dati ir katrai stundai, tālākam periodam – ik pēc 3 stundām.

Datu atjaunošanas biežums nav regulārs un mainās atbilstoši laikapstākļu situācijai, minimālais prognožu datu kopas atjaunošanas biežums ir 4 reizes diennaktī.

Tiklīdz LVĢMC speciālisti sagatavo jaunu prognozi, tā nekavējoties tiek pārsūtīta no LVĢMC datubāzēm uz data.gov.lv portālu.

Prognožu datu sagatavošanai LVĢMC speciālisti izmanto vairāku starptautisko skaitlisko laikapstākļu modelēšanas centru datus, veicot gan algoritmisku, gan arī manuālu pēcapstrādi. Noslēgumā dati tiek verificēti un publicēti kā jaunāka prognožu datu kopa.

Visas datu kopas tiek publicētas pēc UTC laika.

Datu kopu darba projekcija: projstr = +proj=stere +lat_0=90 +lat_ts=60 +lon_0=10 +R=6371220 +units=m +wktext +no_defs +type=crs

LVĢMC publicē "tiešas" datu kopas, kas nozīmē, ka tie tiek padoti tādā projekcijā, kādā tiek apstrādāti arī LVĢMC serveros.

Lat / Lon – prognozēto vērtību ģeogrāfiskās koordinātes punktiem, kuriem ir sagatavota prognoze. Koordinātes noradītas grādos WGS84 sistēma. Koordināšu režģim tiek izmantota polāri stereografiskā projekcija.

Datetime – parametra atbilstošais prognozēšanas laiks, lauka formāts ir gggg-mm-dd hh:mm:ss. Parametra vērtība, kas norādīta, piemēram plkst. 10.00 attiecas uz stundu no plkst. 10.00 līdz plkst. 11.00.

Value – parametra prognozēta vērtība noteiktajā laikā un punktā (koordinātē).

Param – ir īsais parametra nosaukums (identifikators). Parametru pilns apraksts ir pieejams saistošaja datu kopā: "SSS" (https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/ssss ).

Datu kopa ir paredzēta izmantošanai mašīnlasāmā formātā. Gadījumos, kad nav nepieciešami visi piedāvātie kopas dati, ir ieteicams izmantot kopas filtrēšanas mehānismus, samazinot pieprasāmo datu apjomu:

1.Ir nepieciešamas prognozes vienam punktam (ar izvēlētām ģeogrāfiskām koordinātēm, piemērā 56.089 un 21.086): Atlases piemērs

2.Ir nepieciešamas prognozes poligonam taisnstūra laukuma formātā (piemērā izvēlēts Jūrmalas apgabals no 56.925 līdz 57.008 un no 23.524 līdz 23.935) Atlases piemērs

3.Ir nepieciešamas tikai temperatūras vērtības un laiks (piemērā izvēlēts apgabals) Atlases piemērs

4.Ir nepieciešama diennakts vidējā prognozētā temperatūras vērtība izvēlētā laukumā (visā prognožu laika posmā) Atlases piemērs

5.Ir nepieciešami dati punktam, kas ir vistuvāk Jūsu izvēlētajām koordinātēm (neņem vērā starpību starp 1 platuma un 1 garuma grādiem) [Atlases piemērs](https://data.gov.lv/dati/api/3/action/datastore_search_sql?sql=SELECT%20*%20FROM%20%227af98218-6266-4459-a79d-a7dfe29277e0%22%20ORDER%20BY%20ABS(ABS(%22Lat%22%20-%2050)%20%2B%20ABS(%22Lon%22%20-%2025)%29)

6.Ir nepieciešami dati trešajai stundai no prognozes sākuma Atlases piemērs

7.Ir nepieciešami dati vienai stundai 3 stundas vēlāk par tagadējo laiku Atlases piemērs

8.Prognozes dati par laiku, kas vēlāks par norādīto Atlases piemērs

9.Prognozes dati izvēlētā laukumā par noteiktu laika periodu Atlases piemērs

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums citi
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem jevgenijs.ugorenko@lvgmc.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2024-07-09
Datu pēdējo izmaiņu datums 2024-07-09
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Sazināties ar publicētāju