Iedzīvotāju skaits pēc valstiskās piederības ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/878b49a7-e272-4258-b658-1f1feeaee7ca/resource/e05bd62b-737d-4b67-8406-dd05975e8e78/download/rig030_01.csv

RIG030_01. Iedzīvotāju skaits pēc valstiskās piederības reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos (atbilstoši robežām 2020. gada sākumā), apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās (eksperimentālā statistika).

Lauku skaidrojums

  • NUMB: skaits.
  • NUMB_X: speciālās vērtības (kolonna netiek izmantota).
  • PC: īpatsvars (%).
  • PC_X: speciālās vērtības (kolonna netiek izmantota).
  • TIME: laika periods (tautas skaitīšanas dati 31.03.2000. un 01.03.2011., sākot no 2016. gada ik gadu gada sākumā).
  • AllAreaLV: teritoriālās vienības kods.
  • CITIZEN: valstiskā piederība (TOTAL – pavisam, CITIZ_LV – Latvijas pilsoņi, NCITIZ_LV – Latvijas nepilsoņi, CITIZ_RU – Krievijas pilsoņi, CITIZ_OTH – cita valstiskā piederība).

Eksperimentālās statistikas aprēķināšanā izmanto jaunus datu avotus un metodes, cenšoties paplašināt statistikas klāstu vai detalizācijas līmeni atbilstoši lietotāju vajadzībām. Jāatzīmē, ka eksperimentālās statistikas metodes nav nemainīgas, aprobētas un starptautiski saskaņotas un var tikt mainītas, lai pilnveidotu datu kvalitāti. CSP publicē eksperimentālo statistiku, lai saņemtu lietotāju atsauksmes, izvērtētu datu analītisko potenciālu, atbilstību realitātei un lietotāju vajadzībām. CSP uzskata, ka arī eksperimentālo datu laikrindas var būt noderīgas lietotājiem un statistikas lietotāju viedoklis ir pamats lēmuma pieņemšanai par šīs statistikas iekļaušanu Oficiālās statistikas programmā. Publicējot eksperimentālo statistiku, CSP nodrošina datu lietotājiem jaunus informācijas avotus lēmumu pieņemšanai.

Iedzīvotāju skaita aprēķins visos norādītajos periodos veikts, izmantojot ģeotelpiskos datus – adrešu punktu koordinātas un administratīvo teritoriju robežas atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem norādītajā laika brīdī. Šādi samazinātas teritoriālo vienību robežu izmaiņu rezultātā radītās iedzīvotāju skaita svārstības attiecīgajā teritoriālajā vienībā vai administratīvajā teritorijā. Iedzīvotāji, kuru dzīvesvietas ziņu pēdējais aktualizēšanas iemesls ir dzīvesvietas reģistrācijas anulēšana, iekļauti tās administratīvās teritorijas iedzīvotāju skaitā, kurā iepriekš bija deklarēta vai reģistrēta šīs personas dzīvesvieta. Teritoriālo vienību un apkaimju dalījumā šo personu dzīvesvieta norādīta kā nezināma.

Plašāk par iedzīvotāju skaita un galveno demogrāfisko rādītāju novērtēšanu eksperimentālajā statistikā: https://stat.gov.lv/lv/metadati/8113-iedzivotaju-skaits-un-galvenie-demografiskie-raditaji-eksperimentala-statistika.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Janvāris 11, 2023
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts