Latvijas Republikas administratīvo teritoriju karte uz 2021. gada 1. jūliju

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam 2021. gada 1. jūlijā stājas spēkā administratīvi teritoriālā reforma. Līdzšinējo 119 vietējo pašvaldību vietā tiek izveidotas 43 jaunas pašvaldības. Attiecīgi tiek mainītas arī jauno administratīvo teritoriju robežas.

Administratīvo teritoriju un novadu teritoriālā iedalījuma robežu noteikšanas, grozīšanas un aktualizēšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija noteikumos Nr. 386 “Administratīvā centra, ciema un pilsētas statusa maiņas, kā arī administratīvās teritorijas, novada teritoriālā iedalījuma un ciemu robežu noteikšanas, grozīšanas un aktualizēšanas noteikumi”.

Administratīvo teritoriju robežas uz 2021. gada 1. jūliju ir noteiktas ģeotelpiski atbilstoši likumā noteiktajām administratīvajām teritorijām, par pamatu ņemot administratīvo teritoriju robežu aprakstus, kas apstiprināti ar Ministru kabineta 2013. gada 19. marta noteikumiem Nr. 154 "Noteikumi par republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprināšanu" un aktuālos Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus.

Aktuālās administratīvo teritoriju un novada teritoriālā iedalījuma vienību robežas tiek uzturētas Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā, kas pieejamas https://www.kadastrs.lv

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency never
Maintainer Adrešu reģistra daļa
Maintainer Email Adrešu reģistra daļa
Language Latvian
Issued Date 2021-07-01
Modified 2021-07-01
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? Yes

Contact publisher