Aizsargājamās dzīvotnes - biotopi

Biotopu aizsardzības prasības Latvijā nosaka Sugu un biotopu aizsardzības likums (Saeimā pieņemts 2000.gada 16.martā), kas balstīts uz Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību un Direktīvas 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību. Atbilstoši šim likumam ir izveidoti īpaši aizsargājamo biotopu saraksti (https://likumi.lv/ta/id/291790). Šajā sarakstā ir iekļauti biotopi, kas tradicionāli aizsargāti Latvijā, gan arī biotopi, kuru aizsardzību paredz Sugu un Biotopu direktīvā. Latvijā īpaši aizsargājamo biotopu sarakstos iekļauti 93 biotopi, sarakstu ir apstiprinājis Ministru kabinets. Visa informācija ir pieejama digitālā veidā ar piesaisti Latvijas koordinātu sistēmai LKS-92. Publiskā pieeja Dabas datu pārvaldības sistēmai „Ozols” tiek nodrošināta bez maksas. https://ozols.gov.lv/pub

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer Dabas datu nodaļa
Maintainer Email Dabas datu nodaļa
Language Latvian
Issued Date 2018-02-05
Modified 2022-03-28
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? Yes

Contact publisher