Aizsargājamo sugu atradnes

Sugu aizsardzības prasības Latvijā nosaka Sugu un biotopu aizsardzības likums (Saeimā pieņemts 2000.gada 16.martā), kas balstīts uz Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību un Direktīvas 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību. Atbilstoši šim likumam ir izveidoti īpaši aizsargājamo sugu saraksti, kuros tiek iekļautas apdraudētas, izzūdošas vai retas sugas un sugas, kuras apdzīvo specifiskus biotopus (http://likumi.lv/doc.php?id=12821). Šajā sarakstā ir iekļauti gan sugas, kas tradicionāli aizsargātas Latvijā, gan arī sugas, kuru aizsardzību paredz ES Putnu vai Biotopu direktīvas. Latvijā īpaši aizsargājamo sugu sarakstā iekļautas 723 augu un dzīvnieku sugas, sarakstu ir apstiprinājis Ministru kabinets. Visa informācija ir pieejama digitālā veidā ar piesaisti Latvijas koordinātu sistēmai LKS-92. Publiskā pieeja Dabas datu pārvaldības sistēmai „Ozols” tiek nodrošināta bez maksas. https://ozols.gov.lv/pub

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer Dabas datu nodaļa
Maintainer Email Dabas datu nodaļa
Language Latvian
Issued Date 2018-02-05
Modified 2023-05-15
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? Yes

Contact publisher