Inženierbūvju kadastrālo vērtību kopsumma

Datu kopa satur oficiālo statistiku par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto inženierbūvju kadastrālo vērtību kopsummu Latvijas administratīvo teritoriju griezumā.

  • Administratīvā teritorija – Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi.
  • Zemes vienība – Kadastrā reģistrēts norobežots zemesgabals, kam piešķirts kadastra apzīmējums.
  • Kadastrālā vērtība – pēc vienotiem kadastrālās vērtēšanas principiem noteiktā datumā atbilstoši Kadastra datiem noteikta kadastra objekta vērtība naudas izteiksmē. Kadastrālā vērtība neietver mežaudzes vērtību.
  • Kadastrālo vērtību kopsumma – Kadastrā reģistrēto zemes vienību aktuālo kadastrālo vērtību summa sadalījumā pa administratīvi teritoriālajām vienībām.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email vzd@vzd.gov.lov
Language Latvian
Issued Date 2011-02-01
Modified 2018-02-01
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher