Klimatisko normu dati

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/10dc5c80-10c0-4ccc-815d-0bf60e3c0ce4/resource/4ef4a2ac-b439-478a-83b3-cdd39b1eff77/download/klimatisko_normu_dati.csv

Datu kopa satur informāciju par meteoroloģisko parametru homogenizēto klimatoloģisko standarta normām 1991.-2020. gadu periodam.

Station_id ir novērojumu stacijas nosaukums (identifikators). Stacijas pilnais apraksts ir pieejams saistītajā datu kopā “Meteoroloģiskās stacijas” (https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/noverojumu-stacijas/resource/79e707d8-6719-49b2-92b1-ec261451f1d9).

Abbreviation ir meteoroloģiskā parametra nosaukums (identifikators). Parametru pilnais apraksts ir pieejams saistītajā datu kopā “Meteoroloģiskie parametri” (https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/noverojumu-parametri/resource/a6c59f47-659d-4a7d-b39a-891519572a51).

Month ir meteoroloģiskā parametra normas vērtībai atbilstošais mēnesis.

Decade ir meteoroloģiskā parametra normas vērtībai atbilstošā dekāde vai mēnesis. Ja vērtības ir no 1-3, tad normas vērtība ir mēneša 1., 2. vai 3. dekādei, bet, ja ir noradīta 0, tad normas vērtība ir visam mēnesim.

Normal ir meteoroloģiskā parametra normas vērtība.

Datu kopas formāts ir piemērots mašīnlasīšanas izmantošanai. Gadījumos, ja nav nepieciešama visa datu kopa, vērts izmantot kopas filtrēšanas mehānismus, samazinot pieprasāmo datu apjomu. Piemēri:

  1. datu atlase pēc novērojumu stacijas: lai atlasītu atsevišķas novērojumu stacijas datus, pievienot filtru “Station_id”, kurā norādīt novērojumu stacijas identifikatoru, piemēram, novērojumu stacijai Bauska - “RIBA99PA”; Atlases piemērs

  2. datu atlase pēc meteoroloģiskā parametra: lai atlasītu atsevišķa meteoroloģiskā parametra datus, pievienot filtru “Abbreviation”, kurā norādīt meteoroloģiskā parametra identifikatoru, piemēram, kopējam nokrišņu daudzumam - “PRAB”; Atlases piemērs

  3. datu atlase pēc novērojumu stacijas un parametra: lai atlasītu atsevišķa meteoroloģiskā parametra datus konkrētā novērojumu stacijā, pievieno filtrus “Station_id” un “Abbreviation”, kuros attiecīgi norāda novērojumu stacijas un meteoroloģiskā parametra identifikatorus, piemēram, novērojumu stacijai Rēzekne - “RIREZEKN” un vidējās gaisa temperatūras parametram - “TDRY”; Atlases piemērs

  4. datu atlase pēc vairākām novērojumu stacijām un parametriem: lai atlasītu vienkopus vairāku meteoroloģisko parametru un novērojumu staciju datus, pievieno filtrus “Station_id” un “Abbreviation” un norāda visu interesējošo meteoroloģisko parametru un novērojumu staciju identifikatorus. Piemērā attēlots gadījums, kad atlasīti vēja, sniega un temperatūras raksturlielumu dati no novērojumu stacijām Kolka, Liepāja un Ventspils;
    Atlases piemērs

  5. datu atlase pēc gada un mēnešiem: lai atlasītu atsevišķa gada un mēneša datus, pievieno filtrus “Month” un “Decade”. Piemērā attēlota datu atlase decembra 1. dekādes normām. Atlases piemērs

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated January 3, 2023
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to