Latvijas augstākās izglītības iestāžu 2017., ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/2ede0e77-2d6c-47c7-b253-45fa26cb9269/resource/1dd27973-6795-4b60-803b-f3b76bcf2962/download/abs_monit_atvertie_2018_2019_taks_gads.csv

2017., 2018. gada augstākās izglītības iestāžu absolventi (raksturo: programma: kods - atbilstīgi Latvijas izglītības klasifikācijai, MK noteikumi Nr.322 «Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju» 13.06.2017), absolvētā augstākās izglītības iestāde, absolventu skaits grupā), un, CSP dati attiecīgi 2018. un 2019. monitoringa (taksācijas) gados.

Sadaļu par absolventu ienākumiem sagatavošanai izmantoti Valsts ieņēmumu dienesta (VID) dati no gada ienākumu deklarācijām, mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijām, deklarācijām par ienākumu no kapitāla, paziņojumiem par fiziskajām personām izmaksātajām summām, darba devēja ziņojumiem, pašnodarbinātā ziņojumiem, sezonas laukstrādnieku ziņojumiem un iedzīvotāju ienākumu nodokļa pārskatiem par fizisko personu – nerezidentu gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā.

Ekonomiskās aktivitātes statuss un nodarbinātība noteikta, izmantojot VID un citu administratīvo reģistru datus, bet bezdarbnieka statuss konstatēts, izmantojot Nodarbinātības valsts aģentūras ( NVA) datus.

Emigrācijas novērtējums sagatavots atbilstoši CSP sagatavotajam iedzīvotāju skaita un migrācijas novērtējumam.

Sadalījums pa saimnieciskās darbības nozarēm, klasifikācija NACE 2: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, 2. redakcijā.

Absolventu nodarbinātība profesijās (LR Profesiju klasifikators), pamatgrupas.

Absolventu deklarētās dzīvesvietas.

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated March 19, 2021
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to