Stratēģiskā IVN nodrošināšanas izpildes gaita un rezultāti (lēmumi)

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (Stratēģiskais IVN) procedūrā izdotie lēmumi par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu (par laika periodu no 2015. gada līdz 2022. gada marta mēnesim).

Papildu skaidrojums: Stratēģiskais IVN ir ietekmes uz vidi novērtējums plānošanas dokumentam, kura īstenošana var būtiski ietekmēt vidi, arī vides pārskata sagatavošana, apspriešana, sabiedrības iesaistīšana vides pārskata apspriešanā un konsultāciju veikšana, vides pārskata un tā apspriešanas rezultātu ņemšana vērā plānošanas dokumenta sagatavošanā un izmantošana lēmumu pieņemšanai, kā arī informācijas sniegšana par pieņemto lēmumu šajā likumā noteiktajā kārtībā. Stratēģiskais IVN nepieciešams likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā noteiktos gadījumos, un to veic saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” prasībām. Plašāka informācija pieejama: https://www.vpvb.gov.lv/lv/darbibas-jomas-strategiskais-ietekmes-uz-vidi-novertejums

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (three times)
Maintainer
Maintainer Email pasts@vpvb.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2022-01-14
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher