Vietējā darbības veida vienībās nodarbināto skaits, radītā pievienotā un produkcijas vērtība statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos, apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās (eksperimentālā statistika)

Ekonomiski aktīvo tirgus sektora uzņēmumu un iestāžu vietējā darbības veida vienībās (VDVV, https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/termini/vieteja-darbibas-veida-vieniba-vdvv) nodarbināto skaits, radītā pievienotā un produkcijas vērtība pēc NACE 2 koda. Aprēķināta, uzņēmuma ekonomiskos rādītājus pārdalot proporcionāli nodarbināto darba ienākumiem vai, ja VID datos nebija datu par nodarbinātajiem vai to darba samaksas summa bija 0, proporcionāli VDVV nodarbināto personu skaitam (ja nodarbināto skaits bija lielāks par 0) vai proporcionāli VDVV skaitam (ja nodarbināto skaits bija 0). Aprēķinos darbavieta atbilstoši situācijai norādītā gada decembrī.

Nav iekļauti uzņēmumi un iestādes, kas atbilstoši NACE 2 klasifikācijai ir K (finanšu un apdrošināšanas darbības) un O sadaļā (valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana), un Latvijas Sarkanais krusts.

Plašāk par ekonomisko aktivitāti raksturojošu rādītāju aprēķinu metadatos.

Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. redakcija (NACE 2) publicēta https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/nace2.

Blīvi apdzīvotas teritorijas publicētas https://data.gov.lv/dati/dataset/bat.

Apkaimes publicētas https://data.gov.lv/dati/dataset/apkaimes.

Administratīvo teritoriju, teritoriālo vienību un statistisko reģionu klasifikators publicēts https://data.gov.lv/dati/dataset/atvk.

Eksperimentālās statistikas aprēķināšanā izmanto jaunus datu avotus un metodes, cenšoties paplašināt statistikas klāstu vai detalizācijas līmeni atbilstoši lietotāju vajadzībām. Jāatzīmē, ka eksperimentālās statistikas metodes nav nemainīgas, aprobētas un starptautiski saskaņotas un var tikt mainītas, lai pilnveidotu datu kvalitāti. CSP publicē eksperimentālo statistiku, lai saņemtu lietotāju atsauksmes, izvērtētu datu analītisko potenciālu, atbilstību realitātei un lietotāju vajadzībām. CSP uzskata, ka arī eksperimentālo datu laikrindas var būt noderīgas lietotājiem un statistikas lietotāju viedoklis ir pamats lēmuma pieņemšanai par šīs statistikas iekļaušanu Oficiālās statistikas programmā. Publicējot eksperimentālo statistiku, CSP nodrošina datu lietotājiem jaunus informācijas avotus lēmumu pieņemšanai.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated September 23, 2020, 08:56 (EEST)
Created October 16, 2019, 09:39 (EEST)
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email
Language Latvian
Issued Date 2019-10-17
Modified 2020-07-24
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? Yes

Contact publisher