Nodarbināto iedzīvotāju svārstmigrācija, radītā pievienotā un produkcijas vērtība statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos, apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās (eksperimentālā statistika)

Nodarbināto iedzīvotāju svārstmigrācija starp faktisko dzīvesvietu un darbavietu – ekonomiski aktīvo tirgus sektora uzņēmumu un iestāžu vietējā darbības veida vienību (VDVV, https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/termini/vieteja-darbibas-veida-vieniba-vdvv) pēc NACE 2 koda. Nodarbināto iedzīvotāju radītā pievienotā un produkcijas vērtība aprēķināta, uzņēmuma ekonomiskos rādītājus pārdalot proporcionāli nodarbinātā darba ienākumiem. Darbavieta atbilstoši situācijai norādītā gada decembrī.

Nav iekļauti uzņēmumi un iestādes, kas atbilstoši NACE 2 klasifikācijai ir K (finanšu un apdrošināšanas darbības) un O sadaļā (valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana), un Latvijas Sarkanais krusts.

Faktiskā dzīvesvieta atbilstoši situācijai nākamā gada 1. janvārī pēc norādītā gada. Plašāk par faktiskās dzīvesvietas noteikšanu Latvijā eksperimentālajā statistikā: https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/teritoriala-eksperimentala/tabulas/metadati-faktiska-dzivesvieta-latvija. Iedzīvotāju skaita novērtējumā neiekļautām personām pieņemta Iedzīvotāju reģistrā norādītā adrese, ja tā ir Latvijā, reģistrā neesošām personām – VID datos norādītais dzīvesvietas teritoriālās vienības kods.

Iekļautas teritorijas, starp kurām plūsmā ir vismaz 10 nodarbinātie uz 3 uzņēmumi ar nodarbinātajiem. Ja persona ir nodarbināta vairākos uzņēmumos, tā var būt ietverta vairākās plūsmās. Kopskaitā iekļautas arī vērtības VDVV bez NACE kodiem un tās vērtības, kuras noteikto konfidencialitātes kritēriju dēļ nav bijis iespējams publicēt NACE kodu līmenī.

Tā kā tiešā veidā no administratīvajiem datiem zināma tikai nodarbinātā piesaiste uzņēmumam, vairāku vietējā darbības veida vienību gadījumā kā darbavieta piesaistīta dzīvesvietai tuvākā, taču tā, lai uzņēmuma ietvaros minimizētu visu nodarbināto summāro distanci no dzīvesvietas līdz darbavietai. Attālums aprēķināts pa ceļiem, izmantojot Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 datus (apvienotus 3. un 4. cikla datus ar manuāliem labojumiem un papildinājumiem). Aprēķinos attālums samazināts atbilstoši nodarbināto profesijas un VDVV nozares (NACE 2 klases koda) atbilstībai.

Plašāk par ekonomisko aktivitāti raksturojošu rādītāju aprēķinu metadatos.

Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. redakcija (NACE 2) publicēta https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/nace2.

Blīvi apdzīvotas teritorijas publicētas https://data.gov.lv/dati/dataset/bat.

Apkaimes publicētas https://data.gov.lv/dati/dataset/apkaimes.

Administratīvo teritoriju, teritoriālo vienību un statistisko reģionu klasifikators publicēts https://data.gov.lv/dati/dataset/atvk.

Eksperimentālās statistikas aprēķināšanā izmanto jaunus datu avotus un metodes, cenšoties paplašināt statistikas klāstu vai detalizācijas līmeni atbilstoši lietotāju vajadzībām. Jāatzīmē, ka eksperimentālās statistikas metodes nav nemainīgas, aprobētas un starptautiski saskaņotas un var tikt mainītas, lai pilnveidotu datu kvalitāti. CSP publicē eksperimentālo statistiku, lai saņemtu lietotāju atsauksmes, izvērtētu datu analītisko potenciālu, atbilstību realitātei un lietotāju vajadzībām. CSP uzskata, ka arī eksperimentālo datu laikrindas var būt noderīgas lietotājiem un statistikas lietotāju viedoklis ir pamats lēmuma pieņemšanai par šīs statistikas iekļaušanu Oficiālās statistikas programmā. Publicējot eksperimentālo statistiku, CSP nodrošina datu lietotājiem jaunus informācijas avotus lēmumu pieņemšanai.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated September 23, 2020, 08:57 (EEST)
Created October 16, 2019, 14:00 (EEST)
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email
Language Latvian
Issued Date 2019-10-17
Modified 2020-09-11
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? Yes

Contact publisher