Aizsargājamās dzīvotnes - biotopi un Aizsargājamo sugu atradnes

Biotopu aizsardzības prasības Latvijā nosaka Sugu un biotopu aizsardzības likums (Saeimā pieņemts 2000.gada 16.martā), kas balstīts uz Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību un Direktīvas 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību. Atbilstoši šim likumam ir izveidoti īpaši aizsargājamo biotopu saraksti (http://likumi.lv/doc.php?id=13405). Šajā sarakstā ir iekļauti biotopi, kas tradicionāli aizsargāti Latvijā, gan arī biotopi, kuru aizsardzību paredz Sugu un Biotopu direktīvā. Latvijā īpaši aizsargājamo biotopu sarakstos iekļauti 93 biotopi, sarakstu ir apstiprinājis Ministru kabinets.

Sugu aizsardzības prasības Latvijā nosaka Sugu un biotopu aizsardzības likums (Saeimā pieņemts 2000.gada 16.martā), kas balstīts uz Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību un Direktīvas 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību. Atbilstoši šim likumam ir izveidoti īpaši aizsargājamo sugu saraksti, kuros tiek iekļautas apdraudētas, izzūdošas vai retas sugas un sugas, kuras apdzīvo specifiskus biotopus (http://likumi.lv/doc.php?id=12821). Šajā sarakstā ir iekļauti gan sugas, kas tradicionāli aizsargātas Latvijā, gan arī sugas, kuru aizsardzību paredz ES Putnu vai Biotopu direktīvas. Latvijā īpaši aizsargājamo sugu sarakstā iekļautas 723 augu un dzīvnieku sugas, sarakstu ir apstiprinājis Ministru kabinets.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Janis Kotans
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Janis Kotans
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2019-06-18
Datu pēdējo izmaiņu datums 2019-06-18
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju