ES Tiesas un Vispārējās tiesas lietas

URL: https://www.estiesibas.lv/adp

Datne satur informāciju par ES Tiesas un Vispārējās tiesas lietām. Kolonnu raksturojums:

• Id (Ieraksta unikālais identifikators), piemērs: 123

• EUCourtCaseName (Tiesas lietas nosaukums), piemērs: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

• EUCourtCaseNumber (Lietas Nr.), piemērs: C-488/20

• PointOfCase (Lietas būtība), piemērs: “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum”.

• Comments (Piezīmes), piemērs: “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat”.

• ParticipationType (Dalības veids), piemērs: Piedalīties

• ParticipationForm (Klasifikatora vērtība, kura raksturo LR dalības formu tiesas lietā. Skatīt.ParticipationForm ), piemērs: Prasītāja

• CaseStatus (Lietas statuss), piemērs: Tiesvedības process

• ModifiedAt (Pēdējo izmaiņu datums DD.MM.YYYY HH:MM formātā.), piemērs: 31-12-2021

• ResponsibleInstitutions (Atbildīgās institūcijas, kas atdalītas ar semikolona simbolu (;)), piemērs: Tieslietu ministrija;Zemkopības ministrija

• JoinedCaseNumber (Apvienotā lietas numurs), piemērs: C-488/21

• MemberState (Dalībvalsts), piemērs: Vācija

• ReceivedDate (Saņemšanas datums DD.MM.YYYY formātā.), piemērs: 31-12-2021

• PublicationInEurLexDate (Publikācijas datums ES oficiālajā vēstnesī DD.MM.YYYY formātā.), piemērs: 31-12-2021

• ApplicationToJoinDate (Iestāšanās pieteikuma datums DD.MM.YYYY formātā.), piemērs: 31-12-2021

• WrittenObservationDeadline (Rakstisko apsvērumu termiņš DD.MM.YYYY formātā.), piemērs: 31-12-2021

• OralHearingCourtDeadline (Atbildes termiņš tiesai par mutvārdu procesu DD.MM.YYYY formātā.), piemērs: 31-12-2021

• LRParticipateHearingDeadline (Termiņš paz. tiesai par mutv.pr. DD.MM.YYYY formātā.), piemērs: 31-12-2021

• HearingDateTime (Tiesas sēdes datums DD.MM.YYYY formātā.), piemērs: 31-12-2021

• AdvocateOpinionDate (Ģenerāladvokāta secinājumu datums DD.MM.YYYY formātā.), piemērs: 31-12-2021

• AdvocateOpinionUrl (Saite uz secinājumiem Eur-Lex), piemērs: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX:62020CC0090

• JudgmentDate (Sprieduma datums DD.MM.YYYY formātā.), piemērs: 31-12-2021

• JudgmentUrl (Saite uz spriedumu EUR-Lex), piemērs: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0623

• TerminationOfCaseDate (Rīkojuma par tiesvedības izbeigšanu datums DD.MM.YYYY formātā.), piemērs: 31-12-2021

• TerminationOfCaseUrl (Saite uz rīkojumu EUR-Lex), piemērs: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0623

• LinkToSite (Saite uz konkrēto tiesas lietu portālā), piemērs: https://www/estiesibas.lv/es-tiesu-lietas/28

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts