Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT)

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) Latvijā ir ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā, lai aizsargātu un saglabātu dabas daudzveidību - retas un tipiskas dabas ekosistēmas, aizsargājamo sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un Latvijai raksturīgas ainavas, ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos veidojumus, dendroloģiskos stādījumus un dižkokus, kā arī sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas. Mikroliegumi ir teritorijas, kas tiek noteiktas, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamas sugas vai biotopa aizsardzību ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ja kāda no funkcionālajām zonām to nenodrošina. Līdzīgi kā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos ir aizliegtas vai ierobežotas darbības, kas apdraud retās sugas vai biotopa pastāvēšanu. Par dižkokiem Latvijā saucam vietējo un svešzemju koku sugu varenākos un vecākos eksemplārus. Dižākie no tiem ir īpaši aizsargājamas dabas teritorijas - dabas pieminekļi, ja to stumbra apkārtmērs vai augstums sasniedz īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumos noteiktos apmērus. Par šīm datu tēmām atbildīgā ministrijas institūcija ir Dabas aizsardzības pārvalde (DAP), kas uzkrāj un aktualizē informāciju par īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām, mikroliegumiem un dižkokiem. Visa informācija ir pieejama digitālā veidā ar piesaisti Latvijas koordinātu sistēmai LKS-92. Publiskā pieeja Dabas datu pārvaldības sistēmai „Ozols” tiek nodrošināta bez maksas.http://ozols.daba.gov.lv/pub/Life/

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Dabas datu nodaļa
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Dabas datu nodaļa
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2018-02-05
Datu pēdējo izmaiņu datums 2019-06-18
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju