Iedzīvotāju skaits 100×100 m režģa šūnās ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/ce51f73a-915e-46a4-8115-e6980a0692b8/resource/0c8d19a9-100d-4dfe-bca1-7652573b782e/download/ter010_02.csv

TER010_02. Iedzīvotāju skaits 100×100 m režģa šūnās pilsētās un blīvi apdzīvotās teritorijās (eksperimentālā statistika).

Lauku skaidrojums

  • NUMB: Skaits
  • NUMB_X: Speciālās vērtības (77 – iedzīvotāju skaits starp 1 un 10 norādīts kā 5)
  • PC: Īpatsvars (%)
  • PC_X: Speciālās vērtības (kolonna netiek izmantota)
  • TIME: Laika periods (tautas skaitīšanas dati 31.03.2000. un 01.03.2011., sākot no 2016. gada ik gadu gada sākumā)
  • GRID: Režģa šūnas ID
  • AgeGroup: Vecuma grupa (TOTAL – pavisam)
  • SEX: Dzimums (T – pavisam)

Eksperimentālās statistikas aprēķināšanā izmanto jaunus datu avotus un metodes, cenšoties paplašināt statistikas klāstu vai detalizācijas līmeni atbilstoši lietotāju vajadzībām. Jāatzīmē, ka eksperimentālās statistikas metodes nav nemainīgas, aprobētas un starptautiski saskaņotas un var tikt mainītas, lai pilnveidotu datu kvalitāti. CSP publicē eksperimentālo statistiku, lai saņemtu lietotāju atsauksmes, izvērtētu datu analītisko potenciālu, atbilstību realitātei un lietotāju vajadzībām. CSP uzskata, ka arī eksperimentālo datu laikrindas var būt noderīgas lietotājiem un statistikas lietotāju viedoklis ir pamats lēmuma pieņemšanai par šīs statistikas iekļaušanu Oficiālās statistikas programmā. Publicējot eksperimentālo statistiku, CSP nodrošina datu lietotājiem jaunus informācijas avotus lēmumu pieņemšanai.

Iedzīvotāju skaita aprēķins visos norādītajos periodos veikts, izmantojot ģeotelpiskos datus – adrešu punktu koordinātas un administratīvo teritoriju robežas atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem norādītajā laika brīdī. Šādi samazinātas teritoriālo vienību robežu izmaiņu rezultātā radītās iedzīvotāju skaita svārstības attiecīgajā teritoriālajā vienībā vai administratīvajā teritorijā. Iedzīvotāji, kuru dzīvesvietas ziņu pēdējais aktualizēšanas iemesls ir dzīvesvietas reģistrācijas anulēšana, iekļauti tās administratīvās teritorijas iedzīvotāju skaitā, kurā iepriekš bija deklarēta vai reģistrēta šīs personas dzīvesvieta. Teritoriālo vienību un apkaimju dalījumā šo personu dzīvesvieta norādīta kā nezināma.

Plašāk par iedzīvotāju skaita un galveno demogrāfisko rādītāju novērtēšanu eksperimentālajā statistikā: https://stat.gov.lv/lv/metadati/8113-iedzivotaju-skaits-un-galvenie-demografiskie-raditaji-eksperimentala-statistika.

Datu vārdnīca

Kolonna Tips Lauka etiķete Apraksts

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Aprīlis 14, 2021
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts