Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) Latvijā ir ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā, lai aizsargātu un saglabātu dabas daudzveidību - retas un tipiskas dabas ekosistēmas, aizsargājamo sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un Latvijai raksturīgas ainavas, ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos veidojumus, dendroloģiskos stādījumus un dižkokus, kā arī sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas. Visa informācija ir pieejama digitālā veidā ar piesaisti Latvijas koordinātu sistēmai LKS-92. Atribūtdatu tabulas lauku aprakstus un klasifikāciju atšifrējumus var atrast https://www.daba.gov.lv/lv/dabas-datu-veidnes. Publiskā pieeja Dabas datu pārvaldības sistēmai „Ozols” tiek nodrošināta bez maksas. https://ozols.gov.lv/pub

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi mēnesī
Datu publicētāja struktūrvienība Dabas datu nodaļa
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Dabas datu nodaļa
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2018-02-05
Datu pēdējo izmaiņu datums 2024-07-11
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Sazināties ar publicētāju