IVN nodrošināšanas izpildes gaita un rezultāti

Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūrā izdotie atzinumi (ar izdoto atzinumu saistītie lēmumi, programmas) par laika periodu no 2015. gada līdz 2022. gada marta mēnesim.

Papildu skaidrojums: Vides pārraudzības valsts birojs ir kompetentā institūcija, kas šajā likumā noteiktajā kārtībā koordinē un pārrauga ietekmes uz vidi novērtējumu likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 6. panta pirmās daļas izpratnē. IVN ir vairākstadiju procedūra, kuras pielietošana ir nepieciešama pirms nozīmīgu objektu būvniecības, kas var atstāt nelabvēlīgu ietekmi uz vidi. Šī procedūra ietver pasākumu kopumu, kas paredz esošā vides stāvokļa izpēti paredzētajā teritorijā, objekta ietekmes uz vidi izpēti, priekšlikumu izstrādi nelabvēlīgo ietekmju samazināšanai vai novēršanai, kā arī nepieciešamo monitoringa prasību izstrādi paliekošo ietekmju novērošanai. IVN procedūra nepieciešama likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmajā daļa noteiktajām darbībām, un to veic saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” prasībām. Plašāka informācija pieejama: https://www.vpvb.gov.lv/lv/ietekmes-uz-vidi-novertejums-ivn

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi trīs mēnešos
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem pasts@vpvb.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2022-01-11
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju