Objekti, kuriem jāizstrādā rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats

Objekti, kuriem jāizstrādā rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr. 131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi" (Noteikumi Nr. 131) 15. un 16. punkta prasībām.

Papildu skaidrojums: Noteikumi Nr. 131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” nosaka ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un bīstamajiem maisījumiem saistīto rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumus un norāda, uz kurām vielām un kuriem maisījumiem (atkarībā no to daudzuma un bīstamības pakāpes) šī kārtība un šie pasākumi attiecas. Rūpniecisko avāriju novēršanas programmu izstrādā, ja ir spēkā viens no Noteikumu Nr. 131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” 15. punkta nosacījumiem, savukārt - drošības pārskatu, ja ir spēkā viens no šo noteikumu 16. punkta nosacījumiem. Atbilstoši Ķīmisko vielu likuma 11. panta trešajai daļai Vides pārraudzības valsts birojs izvērtē rūpniecisko avāriju novēršanas programmu un drošības pārskatu. Plašāka informācija pieejama: https://www.vpvb.gov.lv/lv/rupniecisko-avariju-riska-novertejums.

Rūpniecisko avāriju riska novērtējuma procedūras shēma pieejama: https://www.vpvb.gov.lv/lv/rupniecisko-avariju-riska-novertejums

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi pusgadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem pasts@vpvb.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2021-12-27
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju