Stratēģiskā IVN nodrošināšanas izpildes gaita un rezultāti (atzinumi)

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (Stratēģiskais IVN) procedūrā izdotie atzinumi par plānošanas dokumentu un vides pārskatu (par laika periodu no 2015. gada līdz 2022. gada marta mēnesim).

Papildu skaidrojums: Stratēģiskais IVN ir ietekmes uz vidi novērtējums plānošanas dokumentam, kura īstenošana var būtiski ietekmēt vidi, arī vides pārskata sagatavošana, apspriešana, sabiedrības iesaistīšana vides pārskata apspriešanā un konsultāciju veikšana, vides pārskata un tā apspriešanas rezultātu ņemšana vērā plānošanas dokumenta sagatavošanā un izmantošana lēmumu pieņemšanai, kā arī informācijas sniegšana par pieņemto lēmumu šajā likumā noteiktajā kārtībā. Stratēģiskais IVN nepieciešams likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā noteiktos gadījumos, un to veic saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” prasībām. Plašāka informācija pieejama: https://www.vpvb.gov.lv/lv/darbibas-jomas-strategiskais-ietekmes-uz-vidi-novertejums

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi trīs mēnešos
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem pasts@vpvb.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2022-01-14
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju