Valsts iestāžu pakalpojumu vērtējums: Latvijas iedzīvotāju aptauju datufaili

Latvijas iedzīvotāju aptauju datufaili par valsts iestāžu pakalpojumu pieteikšanas pieredzi un apmierinātību ar valsts iestāžu pakalpojumiem - 2017., 2018., 2019.gada aptaujas. Pētījuma mērķis: noskaidrot Latvijas iedzīvotāju informētību un vajadzības pēc valsts un pašvaldību pakalpojumiem, kā arī apmierinātību ar saņemtajiem pakalpojumiem kopumā un ar pakalpojumu pieteikšanas veidiem (t.i., elektroniski, klātienē, telefoniski, pasts). Galvenās pētījumā aplūkotās tēmas: - vajadzības, kas nodrošinātu saprotamu un ērtu publisko pakalpojumu saņemšanas procesu; - informētība par pakalpojumu saņemšanas iespējām; - informētība par e-pakalpojumiem, tostarp informētība par informācijas un e-pakalpojumu saņemšanas iespējām valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv; - apmierinātība ar saņemtajiem valsts un pašvaldību pakalpojumiem (pakalpojumu klāstu); - apmierinātība ar valsts un pašvaldību pakalpojumu saņemšanas iespējām; - apmierinātība ar saņemtajiem pakalpojumiem kanālu (t.i. elektroniski, klātienē, telefoniski, pasts) griezumā; - apmierinātība ar lielākajiem publisko pakalpojumu sniedzējiem. Aptaujas izlases apraksts un metodoloģija: Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem, stratificēta nejaušā izlase, administratīvi teritoriālā, ievērojot plānošanas reģionu proporcionālu pārstāvniecību. Reprezentatīva Latvijas iedzīvotāju aptauja ir daļa no “Integrēta Publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitoringa”, kurš finansēts no valsts budžeta apakšprogrammas 62.07.00 (ERAF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība”) projekta „Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” (Nr.2.2.1.1/16/I/001 – „Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” (PIKTAPS)) līdzekļiem.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Publisko pakalpojumu departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Publisko pakalpojumu departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2017-11-21
Datu pēdējo izmaiņu datums 2018-02-05
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju