Vidējās darījumu cenas dzīvokļiem

Dati apkopoti par darījumiem ar dzīvojamām telpu grupām, kas Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas dzīvokļu īpašumu sastāvā.

Vidējās dzīvokļu darījumu cenas tiek attēlotas EUR/m2 un aprēķinātas kā statistiskais rādītājs mediāna (vidējā vērtība sakārtotā skaitļu kopā).

Ņemot vērā nekustamo īpašumu tirgū cenu atšķirības pēc 2000. gada būvētām daudzdzīvokļu mājām, atsevišķi nodalīti dzīvokļu darījumi:

  • Ēkās, kas būvētas pirms 2000. gada;
  • Ēkās, kas būvētas pēc 2000. gada jeb jauno projektu mājas.

Vidējās darījumu cenas atspoguļotas pa dažādām teritoriju grupām:

  • Dzīvokļiem ēkās, kas būvētas pirms 2000. gada – Rīgā, Jūrmalā, pārējās valstspilsētās, Rīgas ietekmes teritorijās, pilsētās ar augstāku vērtību līmeni un pilsētās ar zemāku vērtību līmeni kopā ar lauku teritorijām;
  • Jauno projektu dzīvokļiem – Rīgā, Jūrmalā un Rīgas ietekmes teritorijās.

Visos grafikos ar vertikālām līnijām parādīts spēkā esošai kadastrālo vērtību bāzei izmantotās nekustamā īpašuma tirgus informācijas atskaites punkts – 2013. gads un jaunai bāzei izmantotās tirgus informācijas atskaites punkts – 2019. gada 1. jūlijs.

  1. gadā pirmreizēji publicēto darījumu statistika var atšķirties no pašreiz sagatavotās, jo tirgus datu bāze papildināta ar iepriekšējo gadu darījumiem, kas zemesgrāmatā reģistrēti vēlāk, kā arī precizēti datu kopu sagatavošanas nosacījumi teritoriju, objektu, darījumu cenu atlasei.

Atbilstoši administratīvi teritoriālai reformai, mainīts teritoriju dalījums un tas ietekmē arī aprēķinu rezultātus. Skaidrojums par teritoriju kopu izmaiņām pieejams šeit

Dati pieejami no 2011. gada

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi pusgadā
Datu publicētāja struktūrvienība Nekustamā īpašuma vērtēšanas departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Nekustamā īpašuma vērtēšanas departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2019-02-13
Datu pēdējo izmaiņu datums 2021-11-26
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju