atrastas 15 datu kopas

Birkas: ūdens

Filtra rezultāts
 • Ūdenstilpes (ezeri) Populārs

  Poligonu .shp fails. Ezeru ūdensobjekti (saskaņā ar 19.10.2004.g. MK noteikumiem Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes...
 • Ūdensteces (upes) Populārs

  Līnijveida .shp fails. Saskaņā ar 19.10.2004.g. MK noteikumiem Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un...
 • Latvijas meliorācijas kadastra karte Populārs

  Latvijas meliorācijas kadastra ģeogrāfiskās informācijas sistēma. Kartē attēlota informācija par lauksaimniecības zemju nosusināšanas sistēmām (valsts nozīmes ūdensnotekas,...
 • Pazemes ūdeņu atradnes Populārs

  Pazemes ūdeņu atradnes ir punktveida shp fails, kurā apkopotas visas pazemes ūdeņu atradnes, ietverot slēgtās un neizmantotās pazemes ūdeņu atradnes. Pazemes ūdeņu atradņu...
 • Ģeoloģiskie un hidroģeoloģiskie urbumi Populārs

  Ģeoloģiskie un hidroģeoloģiskie urbumi apkopoti punktveida shp failā. Ģeoloģisko un hidroģeoloģisko urbumu izvietojums atbilst katra urbuma ģeogrāfiskajām koordinātēm. Fails...
 • Ūdens saimnieciskie iecirkņi Populārs

  Poligonu *.shp fails. Slānis izstrādāts saskaņā ar 30.03.2010. MK noteikumiem Nr.318 “Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru”.
 • Vides piesārņojuma zinošanas vienības (piekrastes ūdens objekti un pārejošie ... Populārs

  Poligonu *.shp fails. Pārejas ūdensobjekts noteikts saskaņā ar 19.10.2004.g. MK noteikumiem Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju,...
 • Piekrastes un pārejas ūdensobjekti Populārs

  Poligonu *.shp fails. Pārejas ūdensobjekts noteikts saskaņā ar 19.10.2004.g. MK noteikumiem Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju,...
 • Plūdu riska zonas Populārs

  Plūdu riska zonu shape fails ir vektora datu formātā, kas sastāv no laukumiem, kas sevī ietver dziļuma klases, ko attiecīgi var izmantot formatēšanā, lai vizuāli uzskatāmi labāk...
 • Upju baseinu apgabali Populārs

  Poligonu .shp fails. Upju baseinu apgabalu slānis izstrādāts saskaņā ar 15.04.2003. MK noteikumiem Nr.179 "Noteikumi par upju baseinu apgabalu robežu aprakstiem". Upju...
 • Pazemes ūdeņu ieguves vietas (Pazemes ūdeņu krājumu bilance) Populārs

  Pazemes ūdeņu ieguves vietas (Pazemes ūdeņu krājumu bilance) ir punktveida shp fails, kurā apkopotas visas pazemes ūdeņu atradnes, kurās notiek ieguve. Bilancē esošo pazemes...
 • Upju ūdensobjekti Populārs

  Līnijveida .shp fails. Saskaņā ar 19.10.2004.g. MK noteikumiem Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un...
 • Ezeru ūdensobjekti Populārs

  Poligonu .shp fails. Ezeru ūdensobjekti (saskaņā ar 19.10.2004.g. MK noteikumiem Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes...
 • Pazemes ūdens horizonti Populārs

  Pazemes ūdens horizontu kartē attēlota izpalitība un pazemes ūdeņu horizontus raksturojošā informācija, kas iegūta hidroģeoloģisko izpēšu rezultātā. Dati par urbumiem pieejami...
 • Dati par ūdens saimnieciskajiem iecirkņiem un ūdensteču garuma kategorijām Populārs

  Dati iegūti projekta "Ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatora aktualizēšana un papildināšana ar aizsargjoslu noteikšanai būtisku informāciju" (2017) ietvaros.
Jūs varat piekļūt šim reģistram izmantojot šo saiti API (skatīt API Docs).