atrastas 69 datu kopas

Filtra rezultāts
 • PRTR

  Latvijas Piesārņojošo vielu pārneses reģistrs - satur ikgadēju informāciju par ķīmisko vielu un veselu vielu grupu emisijām no lielām iekārtām ražošanas kompleksos (objektos),...
 • Ūdenstilpes (ezeri)

  Poligonu .shp fails. Ezeru ūdensobjekti (saskaņā ar 19.10.2004.g. MK noteikumiem Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes...
 • Ūdensteces (upes)

  Līnijveida .shp fails. Saskaņā ar 19.10.2004.g. MK noteikumiem Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un...
 • Latvijas meliorācijas kadastra karte

  Latvijas meliorācijas kadastra ģeogrāfiskās informācijas sistēma. Kartē attēlota informācija par lauksaimniecības zemju nosusināšanas sistēmām (valsts nozīmes ūdensnotekas,...
 • Geology. Outcrops, springs, springfens, several relief forms (data)

  The neccesity to protect the geological heritage in the EU has been defined by The Recommendation Rec(2004)3 on conservation of the geological heritage and areas of special...
 • Protected habitats and biotopes (data)

  The requirements of habitat protection in Latvia are defined by Species and Habitat Protection Law of March 16, 2000, which is based on Directive 92/43/EEC on protection of...
 • Pazemes ūdeņu atradnes

  Pazemes ūdeņu atradnes ir punktveida shp fails, kurā apkopotas visas pazemes ūdeņu atradnes, ietverot slēgtās un neizmantotās pazemes ūdeņu atradnes. Pazemes ūdeņu atradņu...
 • Marine observations

  Distribution of temperature, salinity, pH, oxygen and transparency in top and bottom layer of marine water. Monitoring data of the year 2016 (four seasons - winter, spring,...
 • Ģeoloģiskie un hidroģeoloģiskie urbumi

  Ģeoloģiskie un hidroģeoloģiskie urbumi apkopoti punktveida shp failā. Ģeoloģisko un hidroģeoloģisko urbumu izvietojums atbilst katra urbuma ģeogrāfiskajām koordinātēm. Fails...
 • Ekonomiskā aktivitāte 1x1 km režģa šūnās, 2011

  Ekonomiskā aktivitāte 1x1 km režģa šūnās CSV formātā (pēc 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem): darba meklētāju/bezdarbnieku īpatsvars 15-74 gadus vecu ekonomiski aktīvo...
 • Ūdens saimnieciskie iecirkņi

  Poligonu *.shp fails. Slānis izstrādāts saskaņā ar 30.03.2010. MK noteikumiem Nr.318 “Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru”.
 • Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

  Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Latvijā, kas atbilst Direktīvā 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu minētajiem kritērijiem (apkalpo aglomerācijas, kuru radītā...
 • Ģeofizika (seismiskie profili): kopējā dziļumpunkta metode laika periodā no 1...

  Seismiskie profili ir digitālā *.sgy un analogā formātā magnētiskajās lentēs, kuros attēlota ar kopējā dziļumpunkta metodi iegūtā seismiskās izpētes informācija Latvijās...
 • Species and habitat monitoring sites (data)

  The main purpose of the monitoring programs is creation of a structure of an information system that is capable to operate and supply information about objects that are included...
 • Ģeofizika (seismiskie profili): atstaroto viļņu metode laika periodā no 1971....

  Seismiskie profili ir *.tif failu un papīra formātā, kuros attēlota ar atstaroto viļņu metodi iegūtā seismiskās izpētes informācija Latvijas sauszemes teritorijā.
 • Saslimstība

  Saslimstība (incidence) - pirmreizēji reģistrētu gadījumu skaits Latvijā ar dažādām slimībām. Rādītājs aprēķināts uz 100 000 iedzīvotāju. Saslimstība ar dažādām slimībām. Datu...
 • LV Marine Area Management Restrictions Zoning (INSPIRE data)

  Data from Maritime Spatial Plan of Latvia. Included data: 1.LVMSP_FishingManagementRestrictionOrRegulationZone.gml;...
 • Valsts meteroloģisko novērojumu stacijas

  Meteoroloģiskās stacijas ir punktveida shp fails, kurā apkopotas visas valsts pamata un papildus meteoroloģiskās stacijas, kurās notiek faktiskie meteoroloģiskie novērojumi....
 • Plānotā zemes izmantošana (dati)

  Latvijas Republikas pašvaldību teritorijas plānojumos un lokālplānojumos noteiktais funkcionālais zonējums un teritorijas ar īpašiem noteikumiem
 • 1x1 km režģa pārklājums Latvijas teritorijai

  1x1 km režģa pārklājums Latvijas teritorijai shapefile formātā. Režģa šūnas ID veido šūnas malas garums, tā mērvienība un šūnas apakšējās kreisās virsotnes koordinātas LKS-92...