Iepirkumu uzraudzības birojs

Iepirkumu uzraudzības birojs ir Finanšu ministrijas padotībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, kuras kompetence noteikta Publisko iepirkumu likumā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā, Publiskās un privātās partnerības likumā, Iepirkumu uzraudzības biroja nolikumā un citos normatīvajos aktos.