Ministru kabinets apstiprina informatīvo ziņojumu “Latvijas atvērto datu stratēģija"

2019.gada 20.augustā Ministru kabinets apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto informatīvo ziņojumu “Latvijas atvērto datu stratēģija", nosakot turpmākās darbības ar valsts rīcībā esošo datu atvēršanu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce: “Valsts rīcībā esoši dati, kas nav īpaši aizsargājami, ir jāatver sabiedrībai un tiem jākļūst par sabiedrības īpašumu. Datu laikmetā to pieejamības ierobežošana sabiedrībai kavē komercdarbības attīstību. Datu atvēršana turpmāk veicinās jaunu pakalpojumu veidošanos un palielinās komercdarbības efektivitāti. Valsts sabiedrībai ilgstoši ir prasījusi samaksu par pašu datiem, tāda situācija būtu jānovērš.”

Ministrija ir izstrādājusi pirmo atvērto datu stratēģiju, kas nodrošina politikas izstrādi atvērto datu jomā, tādējādi liekot pamatus jaunas politikas veidošanai. Stratēģija izstrādāta, balstoties uz valdības deklarācijā noteikto prioritāti – “ieviesīsim datu atvērtības principu – atvērts ir viss, izņēmumi ir jāpamato” –  tādējādi veicināta datu pieejamības nodrošināšana atbilstoši “atvērts pēc noklusējuma” principam, paredzot  pakāpenisku, līdz šim brīvi nepieejamu datu atvēršanu un nodošanu sabiedrībai bez maksas.

Stratēģijā tiek aprakstīta atvērto datu situācija Latvijā, izskaidrota atvērto datu stratēģijas ieviešanas principu izveide, datu publicēšanas ieguvumi un izaicinājumi, ieskicētas starptautiskās novitātes atvērto datu politikas jomā.

Īstenojot Latvijas atvērto datu stratēģijā noteiktos uzdevumus, Latvija būs veikusi būtiskus priekšdarbus Eiropas Savienības Publiskā sektora informācijas direktīvas grozījumu ieviešanai Latvijas valsts pārvaldē – veicināta valsts pārvaldes iestāžu rīcībā esošo datu publicēšanu un nodošanu privātajam sektoram bez maksas, kā arī veicinātu efektīvāku starp iestāžu datu apmaiņu un izmantošanu.