Pierakstīties jaunumiem

Pierakstīties jaunumiem

Ja vēlaties saņemt informāciju no mums par jaunām datu kopā, lūdzu, pierakstieties jaunumu saņemšanai e-pastā, izmantojot šo formu.

Lai nosūtītu Jums interneta vietnes data.gov.lv jaunumus uz Jūsu noradīto elektroniskā pasta adresi, mums ir nepieciešama Jūsu e-pasta adrese.
Informējam, ka Jūs jebkurā brīdi variet atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei, rakstot uz e-pastu: pasts@vraa.gov.lv

 

Datu subjekta informēšana par personas datu apstrādi

 

Personas datu apstrādes pārzinis Valsts reģionālās attīstības aģentūra, adrese: Rīga, Alberta iela 10, LV - 1010, tālrunis: +371 67079023, elektroniskā pasta adrese: prese@vraa.gov.
Personas datu aizsardzības speciālists Valsts reģionālās attīstības aģentūra, adrese: Rīga, Alberta iela 10, elektroniskā pasta adrese: personasdati@vraa.gov.lv vai vdar@vraa.gov.lv.

 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, adrese: Rīga, Alberta iela 10, elektroniskā pasta adrese: personasdati@vraa.gov.lv vai vdar@vraa.gov.lv. Valsts reģionālās attīstības aģentūra, adrese: Rīga, Alberta iela 10, elektroniskā pasta adrese: personasdati@vraa.gov.lv vai vdar@vraa.gov.lv.
Apstrādes juridiskais pamats Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir datu subjekta piekrišana.
Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra (tehniskā atbalsta nodrošināšanai).
Informācija par personas datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju (t.sk. atsauce uz atbilstošām vai piemērotām garantijām) Nenotiks.
Laika posms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laika posma noteikšanai No pieteikšanās dienas interneta vietnes data.gov.lv ziņām personas norādītajā elektroniskā pasta adresē līdz dienai, kad persona atteiksies no interneta vietnes data.gov.lv jaunumu saņemšanas.
Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus Nav pienākums sniegt e-pasta adresi. Ja e-pasta adrese netiek sniegta, tad nav iespējams saņemt jaunumus.

 

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: pieprasīt Pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (kontaktinformācija - Elijas iela 17, Rīga; tālr. Nr.67223131, elektroniskā pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).

Piekrītu personas kā datu subjekta datu apstrādei.

Pierakstīties jaunumiem