COVID-19 pa administratīvajām teritorijām

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/e150cc9a-27c1-4920-a6c2-d20d10469873/resource/492931dd-0012-46d7-b415-76fe0ec7c216/download/covid_19_pa_adm_terit.csv

Datums (Datums) - datums, uz kuru tiek attēlota informācija par kopējo apstiprināto gadījumu skaitu.

AdministrativiTeritorialasVienibasNosaukums (Administratīvi teritoriālās vienības nosaukums) - personas norādītās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības nosaukums atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 21. marta noteikumiem Nr. 152 "Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora noteikumi" (https://likumi.lv/ta/id/289582-administrativo-teritoriju-un-teritorialo-vienibu-klasifikatora-noteikumi)

ATVK (Administratīvi teritoriālās vienības kods) - Personas norādītās dzīvesvietas kods atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 21. marta noteikumiem Nr. 152 "Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora noteikumi".

ApstiprinataCOVID19infekcija (Apstiprināta COVID-19 infekcija) - summārais saņemto primāro ziņojumu/laboratorisko pārskatu skaits ar pozitīvu atradni.

14DienuKumulativaSaslimstiba (14 dienu kumulatīvā saslimstība) - personu skaits, kurām pēdējās 14 dienās konstatēta Covid-19 infekcija.

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Data Dictionary

Column Type Label Description
Datums timestamp
AdministrativiTeritorialasVienibasNosaukums text
ATVK text
ApstiprinataCOVID19infekcija text
AktivaCOVID19infekcija text
14DienuKumulativaSaslimstiba text

Additional Information

Field Value
Last updated June 20, 2021
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to