Sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu pieprasījumu skaits (DI pakalpojumi)

Pārskata izveidošanai atlasa personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuri piedalās projektā “Deintitucionalizācija”. Projekta ietvaros tiek veikta personu izvērtēšana un izveidots individuālais atbalsta plāns, kurā iekļauti dati par personai nepieciešamajiem sabiedrībā balstītajiem apkalpojumiem. Dati ir uzkrājoši (no projekta sākuma līdz norādītajam beigu datumam). Statistikas dati tiek iegūti no labklājības informācijas sistēmas LabIS. Administratīvā teritorija (pilsēta/novads) tiek piesaistīta pēc izvērtēšanas laikā norādītās personas dzīvesvietas.

PP gads – pārskata gads, līdz kuram sagatavota informācija.PP mēnesis- pārskata mēnesis, līdz kuram sagatavota informācija.ATVK kods – administratīvi teritoriālās vienības kods atbilstoši ATVK klasifikatoram.Pilsēta, novads – administratīvi teritoriālās vienības nosaukums. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (individuālās konsultācijas) – personu, kurām individuālā atbalsta plānā šis pakalpojums norādīts kā nepieciešams, skaits. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (grupu nodarbības) – personu, kurām individuālā atbalsta plānā šis pakalpojums norādīts kā nepieciešams, skaits. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dienas aprūpes centrā – personu, kurām individuālā atbalsta plānā šis pakalpojums norādīts kā nepieciešams, skaits. Atelpas brīža pakalpojumi – personu, kurām individuālā atbalsta plānā šis pakalpojums norādīts kā nepieciešams, skaits. Grupu dzīvokļa pakalpojumi - personu, kurām individuālā atbalsta plānā šis pakalpojums norādīts kā nepieciešams, skaits. Specializēto darbnīcu pakalpojumi - personu, kurām individuālā atbalsta plānā šis pakalpojums norādīts kā nepieciešams, skaits. Aprūpes mājās u.c. mobilā uzraudzība - personu, kurām individuālā atbalsta plānā šis pakalpojums norādīts kā nepieciešams, skaits. Sociālais mentors - personu, kurām individuālā atbalsta plānā šis pakalpojums norādīts kā nepieciešams, skaits. Sociālā māja - personu, kurām individuālā atbalsta plānā šis pakalpojums norādīts kā nepieciešams, skaits.Citi pakalpojumi - personu, kurām individuālā atbalsta plānā kā nepieciešami norādīti citi, ne iepriekš minētie, pakalpojumi, skaits.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Labklājības ministrija ITD
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Labklājības ministrija ITD
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2020-09-14
Datu pēdējo izmaiņu datums 2020-09-14
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju