Civilās aviācijas aģentūra

Civilās aviācijas aģentūra: · Īsteno valsts politiku civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma un civilās aviācijas drošības jomā · Nodrošina valsts pārvaldes funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma un civilās aviācijas drošības jomā · Atbilstoši kompetencei sniedz publiskos pakalpojumus · Atbilstoši kompetencei pārstāv Latvijas intereses Eiropas Savienības institūcijās un civilās aviācijas starptautiskajās organizācijās jautājumos, kas saistīti ar civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošumu un civilās aviācijas drošību · Īsteno valsts programmas un projektus civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma un civilās aviācijas drošības jomā, kā arī veic citas nacionālajos, starptautiskajos un Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktās funkcijas