Vidi degradējošās būves Rīgā

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/9789c471-5751-4b20-87ac-7aba43c42f8b/resource/b9521b89-d158-4884-8e6d-c60873cf5241/download/vidi_degradejosas_buves.gpkg

GeoPackage (GPKG) datu kopa.

Pilsētvides un ainaviski vērtīgas teritorijas uzturēšanas prasībām neatbilstošas būves tiek klasificētas atbilstoši to radītajai ietekmei uz cilvēku drošību:

  1. A kategorijas grausts - pilnīgi vai daļēji sagruvusi un cilvēku drošību apdraudoša būve bīstamā tehniskajā stāvoklī, kuras uzturēšanā ir konstatēta Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” (turpmāk - Saistošie noteikumi) 13.1. vai 13.2. apakšpunktā noteikto prasību neievērošana.

  2. B kategorijas grausts - cilvēku drošību apdraudoša būve potenciāli bīstamā tehniskajā stāvoklī, kuras uzturēšanā ir konstatēta Saistošo noteikumu 13.3., 13.4., 13.5., 13.6. vai 13.7. apakšpunktā noteikto prasību neievērošana.

  3. C kategorijas grausts - Vidi degradējoša būve, kuras uzturēšanā ir konstatēta Saistošo noteikumu 13.8., 13.9. vai 13.10. apakšpunktā noteikto prasību neievērošana.

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Last updated June 13, 2024
Created unknown
Format GPKG
License Creative Commons Attribution 4.0
Conforms to