Sociāli apdrošināto personu skaits un vidējā apdrošināšanas iemaksu alga sadalījumā pa dzimumiem un pēc administratīvās teritorijas

Atlasīta informācija par unikālajiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, par kurām pārskata periodā ir jāveic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Aprēķinot vidējo apdrošināšanas algu, iekļautas veicamo iemaksu objektu summas, kas pārsniedz noteikto iemaksu objekta maksimālo apmēru (datus attēlo atbilstoši faktiskajam periodam). Statistikas dati tiek iegūti no labklājības informācijas sistēmas LabIS. Administratīvo teritoriju piesaista personas VSAA datu bāzē norādītajai deklarētajai dzīvesvietai.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem laura.gulbe@lm.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2018-12-17
Datu pēdējo izmaiņu datums 2019-05-07
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju