Sankciju subjektu līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas iesaldēti Latvijā

Finanšu izlūkošanas dienesta publicētie dati par sankciju subjektu līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem, kas iesaldēti Latvijā.
Finanšu izlūkošanas dienests (turpmāk - FID) šajā tīmekļa vietnē publicē informāciju par sankciju subjektiem, kuriem iesaldēti līdzekļi vai saimnieciskie resursi Latvijā.

Šajā sadaļā pieejama detalizēta informācija par dažāda veida saimnieciskajiem resursiem, kas sankciju subjektiem iesaldēti Latvijā. Finanšu izlūkošanas dienests (FID) publicē informāciju tikai par tādiem saimniecisko resursu veidiem, kuri reģistrēti valsts iestāžu vestajos publiskajos reģistros.* Piemēram, nekustamie īpašumi, kas reģistrēti zemesgrāmatā, kapitāldaļas, kas reģistrētas komercreģistrā, preču zīmes, kas reģistrētas patentu reģistrā u.c.

Šajā sadaļā nav pieejama informācija par citiem sankciju subjektu iesaldētajiem saimniecisko resursu veidiem, kuru reģistrāciju valsts iestāžu vestajos reģistros neparedz normatīvie tiesību akti. Ja FID rīcībā ir informācija par citiem šādiem publiski nereģistrētiem saimniecisko resursu veidiem, tad informācija par tiem iekļauta sadaļā Sankciju subjekti.

Vēršam uzmanību, ka FID publicē informāciju tikai par sankciju subjektiem, kuriem Latvijā ir iesaldēti saimnieciskie resursi, atbilstoši FID rīcībā esošajai informācijai. FID rīcībā var nebūt pilnīga informācija par visiem saimnieciskajiem resursiem Latvijā, kas būtu iesaldējami, ja personas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav informējušas FID par sankciju izpildi (skatīt šeit informāciju, par to, kāda veida informācija personām jāiesniedz FID). Informācijas neesamība FID publicētajās datu tabulās neatbrīvo personu no pienākumiem, kas izriet no normatīvajiem aktiem sankciju jomā.

Atvērtie dati ir brīvi pieejama bezmaksas informācija mašīnlasāmā formātā bez atkalizmantošanas ierobežojumiem, kuru var rediģēt un automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām.

Saite uz pamācībām atvērto datu izmantošanai data.gov.lv

*FID publicē informāciju par saimniecisko resursu veidiem, kuri reģistrēti Tiesu administrācijas, Valsts zemes dienesta, Uzņēmumu reģistra, Patentu valdes, valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija", valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija", Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras, Lauksaimniecības datu centra, valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" uzturētajos reģistros.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība sankcijas@fid.gov.lv
Saziņas e-pasts datu jautājumiem sankcijas@fid.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2024-04-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2024-04-18
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju