Vismaz 25 gadus vecu pastāvīgo iedzīvotāju vidējā izglītošanās laika indekss statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos (atbilstoši robežām 2020. gada sākumā), apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās (eksperimentālā statistika)

2011. gadā tautas skaitīšanas dati ar labojumiem atbilstoši tobrīd spēkā esošajām robežām (nav salīdzināmi ar datiem kopš 2017. gada).

Kopš 2017. gada izglītības līmenis atbilstoši ISCED 2011 klasifikācijai noteikts no 2011. gada tautas skaitīšanas, apsekojumu, Izglītības un zinātnes ministrijas un citiem administratīvajiem datiem, atlikušajām personām un tām, kurām izglītības līmenis bija imputēts 2011. gada tautas skaitīšanas datos, rādītāji imputēti, izmantojot k-tuvāko kaimiņu metodi. Personām, kurām izmantots 2011. gada tautas skaitīšanas datos norādītais izglītības līmenis "augstākā izglītība", tas sadalīts atbilstoši ISCED 2011 klasifikācijai. Izmantoti imputācijas nosacījumi, kas aizliedz nodarbinātajiem ar noteiktām profesijām imputēt mazāku izglītības līmeni, kāds tiem drīkst būt, kā arī aizliedz imputēt neatbilstošu izglītības līmeni personām ar noteiktu vecumu.

Plašāk par iedzīvotāju skaita un galveno demogrāfisko rādītāju novērtēšanu eksperimentālajā statistikā un informācija par vidējā izglītošanās laika indeksu: https://stat.gov.lv/lv/metadati/8113-iedzivotaju-skaits-un-galvenie-demografiskie-raditaji-eksperimentala-statistika.

Nav iekļautas teritorijas ar mazāk nekā 50 pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kas ir vismaz 25 gadus veci.

Teritoriju kodi publicēti https://data.gov.lv/dati/dataset/teritorijas_csb.

Administratīvo teritoriju, teritoriālo vienību un statistisko reģionu klasifikators publicēts https://data.gov.lv/dati/dataset/atvk.

Apkaimes publicētas https://data.gov.lv/dati/dataset/apkaimes.

Blīvi apdzīvotas teritorijas publicētas https://data.gov.lv/dati/dataset/bat.

Eksperimentālās statistikas aprēķināšanā izmanto jaunus datu avotus un metodes, cenšoties paplašināt statistikas klāstu vai detalizācijas līmeni atbilstoši lietotāju vajadzībām. Jāatzīmē, ka eksperimentālās statistikas metodes nav nemainīgas, aprobētas un starptautiski saskaņotas un var tikt mainītas, lai pilnveidotu datu kvalitāti. CSP publicē eksperimentālo statistiku, lai saņemtu lietotāju atsauksmes, izvērtētu datu analītisko potenciālu, atbilstību realitātei un lietotāju vajadzībām. CSP uzskata, ka arī eksperimentālo datu laikrindas var būt noderīgas lietotājiem un statistikas lietotāju viedoklis ir pamats lēmuma pieņemšanai par šīs statistikas iekļaušanu Oficiālās statistikas programmā. Publicējot eksperimentālo statistiku, CSP nodrošina datu lietotājiem jaunus informācijas avotus lēmumu pieņemšanai.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email info@csp.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2020-09-08
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? Yes

Contact publisher