Valsts augu aizsardzības dienests

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) izveidots, pamatojoties uz 1998. gada 17. decembrī pieņemto Augu aizsardzības likumu, un ir Zemkopības ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. VAAD veic valsts kontroli un uzraudzību augu aizsardzības līdzekļu, mēslošanas līdzekļu un substrātu, augu un augu produktu, augu šķirņu, sēklu un stādāmo materiālu aprites jomā, kā arī sadarbojas ar starptautiskām organizācijām un nodrošina informācijas apmaiņu ar citām valstīm par augu aizsardzības, augu karantīnas, sēklu aprites un selekcionāra tiesību aizsardzības jautājumiem.