AS “Latvijas valsts meži” meža infrastruktūras ģeotelpiskie dati

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) meža ceļu, lielo caurteku un tiltu, plānoto meža ceļu, apgriešanās laukumu, caurteku, autoceļu aprīkojuma, transporta izmainīšanās vietu, nobrauktuvju, grāvju, meliorācijas sistēmu un atjaunojamo meliorācijas objektu slāņi.

Meža ceļš ir atbilstoši tehniskajiem parametriem uzbūvēts komersanta ceļš ar segu vai ceļš bez segas, kas nodrošina meža apsaimniekošanu un ir ekspluatējams koksnes izvešanai. Datu slānī ir vairāk kā 4000 ceļi, ar kopējo garumu vairāk nekā 12 000 km. Bet attīstāmo meža ceļu ģeotelpisko datu slānis satur informāciju par tādiem meža autoceļiem, kuriem plānota atjaunošana, pārbūve vai būvniecība laika posmā no 2018. gada līdz 2022. gadam. Tajā ietilpst vairāk kā 900 līnijveida objekti.

Tiltu un lielo caurteku ģeotelpisko datu slānis satur informāciju par LVM atbildībā esošajām inženierbūvēm. Tajā ietilpst vairāk kā 200 punktveida objekti - tilti un caurtekas.

Apgriešanās laukums ir vieta, kas nodrošina transportlīdzekļa ar puspiekabi apgriešanos braukšanai pretējā kustības virzienā. Apgriešanās lakumus iedala pēc tipa – apļveida apgriešanās laukums un T-veida apgriešanās laukums.

Caurteka ir konstrukcija, kas nodrošina ūdensnoteku vai ūdensteču caurplūdi. Caurtekas var būt iebūvētas zem meža autoceļa un nobrauktuvēs vai uz grāvja atbērtnes. Atribūtu tabula satur informāciju par caurtekas garumu un diametru.

Meža autoceļu aprīkojumā ietilpst ceļa zīmes, signālbarjeras, atvairbarjeras, signālstabiņi un atveramie koka vārti. Autoceļu aprīkojums nodrošina transportlīdzekļu kustības drošības uzlabošanu.

Izmainīšanās vieta ir ceļa brauktuves paplašinājums, kas nodrošina divu pretim braucošu transportlīdzekļu izmainīšanos.

Nobrauktuve ir meža autoceļa brauktuves elements, kas nodrošina transportlīdzekļa nobraukšanu no pamatbrauktuves. Nobrauktuves izbūvētas kvartālstigu krustojumos un vietās, kur meža autoceļš krustojas ar dabiskām brauktuvēm mežā.

Meža meliorācijas sistēma ir specializētu būvju un ierīču kopums ūdens režīma regulēšanai meža zemēs.

AS „Latvijas valsts meži” ģeotelpisko datu slāņi satur informāciju par uzņēmuma valdījumā esošajiem infrastruktūras objektiem.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi nedēļā
Datu publicētāja struktūrvienība LVM Biznesa sistēmu risinājumi
Saziņas e-pasts datu jautājumiem LVM Biznesa sistēmu risinājumi
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2017-04-20
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju