Rīgas teritorijas plānojums (spēkā)

Rīgas teritorijas plānojums ir Rīgas pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālo zonējumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī citus teritorijas izmantošanas nosacījumus. Funkcionālais zonējums ir Rīgas teritorijas plānojuma daļa, kurā attēlots teritorijas zonējums, teritorijas ar īpašiem noteikumiem un īpaša statusa teritoriju robežas. Dati tiek uzturēti Latvijas 1992. gada koordinātu sistēmā (LKS-92 TM) ar mēroga 1:10 000 precizitāti.

Plašākā kontekstā dati aplūkojami Rīgas ģeotelpiskās informācijas sistēmā GEO RĪGA www.georiga.lv. Rīgas teritorijas plānojums ir apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” un īstenojams no 16.02.2023.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums nekad
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem georiga@riga.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju