Saraksti zemes kadastrālajai uzmērīšanai par valsts budžeta līdzekļiem

No 2012. gada 1. janvāra saskaņā ar likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 22. panta pirmo daļu un likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 18. panta pirmo daļu lēmumus par zemes kadastrālo uzmērīšanu pieņem un zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem organizē Valsts zemes dienests

Zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem veic:

  • bijušajiem zemes īpašniekiem, kuriem atjaunotas īpašuma tiesības, piešķirot zemi tajā administratīvajā teritorijā, kurā bijušais zemes īpašums atradās līdz 1940. gada 21. jūlijam;
  • bijušajiem zemes īpašniekiem, kuriem īpašuma tiesības atjaunotas, piešķirot līdzvērtīgu zemi citā administratīvajā teritorijā no personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ un zeme vēl nav uzmērīta uzsāktās tiesvedības dēļ;
  • bijušajiem zemes īpašniekiem, kuriem īpašuma tiesības atjaunotas, piešķirot līdzvērtīgu zemi citā administratīvajā teritorijā no personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ;
  • visu iepriekš minēto personu mantiniekiem - laulātiem, bērniem un mazbērniem, politiski represētajām personām un 1. grupas invalīdiem.

Zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem, veic atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem – Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem.

Dienests sarakstus zemes kadastrālajai uzmērīšanai par valsts budžeta līdzekļiem uztur atbilstoši administratīvo teritoriju iedalījumam uz 2009. gada 30. jūniju.

Sarakstos norādīto administratīvo teritoriju sasaiste ar aktuālo administratīvo teritoriju iedalījumu pieejama tabulā – Administratīvo teritoriju iedalījums.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi mēnesī
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem dati@vzd.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2012-03-11
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju