Zemes sadalījums zemes lietošanas veidos

Datu kopa satur oficiālo statistiku par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto zemes vienību sadalījumu zemes lietošanas veidos.

 • ATVK – Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora kods.
 • Administratīvā teritorija – Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi.
 • Kopplatība – zemes vienību kopējā platība.
 • Zemes lietošanas veidi – zemes izmantošanas iedalījums atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 21. augusta noteikumiem Nr. 562 “Noteikumi par zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem”.
 • Lauksaimniecībā izmantojamā zeme :
  • Aramzeme – zeme, ko regulāri apstrādā, vai apstrādāšanā bijusī zeme, kura pēc savām dabiskajām īpašībām izmantojama lauksaimniecības kultūraugu sējumiem, kā arī zeme meža stādāmā materiāla, augļu koku un ogulāju audzētavām;
  • Aramzeme – zeme, ko regulāri apstrādā, vai apstrādāšanā bijusī zeme, kura pēc savām dabiskajām īpašībām izmantojama lauksaimniecības kultūraugu sējumiem, kā arī zeme meža stādāmā materiāla, augļu koku un ogulāju audzētavām;
  • Augļu dārzs – zeme, uz kuras aug augļu koki, ogu krūmi un daudzgadīgi ogulāji, kas paredzēti augļu ražošanai;
  • Pļava – zeme, kura pēc savām dabiskajām īpašībām izmantojama zāles pļaušanai un ilglaicīgai (vairākus gadus) kultivētas (sētas) vai dabīgi veidojušās (pašiesējušās) zālveida kultūras audzēšanai;
  • Ganības – zeme, kuru ilglaicīgi izmanto ganīšanai un kultivētas (sētas) vai dabīgi veidojušās (pašiesējušās) zālveida kultūras lopbarības audzēšanai;
  • Mežs – zeme, kurā dominē koki visās attīstības stadijās, kuru augstums konkrētajā vietā var sasniegt vismaz septiņus metrus un kuru pašreizējā vai potenciālā vainagu projekcija ir vismaz 20 procenti no mežaudzes aizņemtās platības;
  • Krūmājs – zeme, kurā dominē kokaugi (kārkli, krūkļi, sausserži, irbenes, segliņi, korintes, lazdas, paegļi, pīlādži, ievas), kas veido vairākus līdz sešiem metriem augstus stumbrus;
  • Purvs – zeme ar pārmitrām, vāji aerētām kūdras augsnēm, kurās koku augstums konkrētajā vietā nevar sasniegt vairāk par septiņiem metriem un zemsedzē dominē dažādu grīšļu un sfagnu dzimtu sugas.
 • Ūdens objektu zeme :
  • Zeme zem ūdeņiem – zeme, kuru aizņem upes (tai skaitā strauti), ezeri, dīķi, ūdensnotekas (grāvji) un citas ūdenstilpes, kā arī piekrastes ūdeņi;
  • Zeme zem zivju dīķiem – zeme, kuru aizņem mākslīgi ierīkotas ūdenstilpes zivju audzēšanai;
 • Zeme zem ēkām un pagalmiem – zeme, kuru aizņem ēkas, būves un pagalmi, kā arī ēku un būvju uzturēšanai nepieciešamā zeme.
 • Zeme zem ceļiem – zeme, kuru aizņem ielas, autoceļi un dzelzceļa vai sliežu ceļi, kā arī to nodalījuma joslas.
 • Pārējās zemes – zeme, kuru aizņem smiltāji, kapsētas, parki, lauces, stigas, gravas, kraujas, nogāzes, ja tās nav uzskatāmas par mežu vai krūmāju, sēklu plantācijas un pārplūstoši klajumi, kā arī zeme, kuru izmanto derīgo izrakteņu ieguvei.

Platības noapaļotas līdz veseliem hektāriem.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem dati@vzd.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2018-03-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2018-03-01
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju