Iedzīvotāju iekšzemes migrācija starp statistiskajie reģioniem, novadiem, pilsētām, pagastiem (atbilstoši robežām 2024. gada sākumā), apkaimēm un blīvi apdzīvotām teritorijām salīdzinot stāvokli divos datumos (eksperimentālā statistika)

Plūsmas starp laika periodiem 31.03.2000., 01.03.2011., 01.01.2016., 01.01.2017., 01.01.2018., 01.01.2019., 01.01.2020., 01.01.2021., 01.01.2022. un 01.01.2023. Iekļautas teritorijas, starp kurām plūsmā ir vismaz 10 iedzīvotāji. Neietver migrāciju no hierarhiski zemāka līmeņa teritorijas uz augstākām, kurās atrodas šī pati zemākā līmeņa teritorija (blīvi apdzīvotajām teritorijām – uz tām augstāku līmeņu teritoriju daļām, kas pārklājas ar blīvi apdzīvoto teritoriju), kā arī migrāciju uz/no nezināmām teritorijām.

Administratīvo teritoriju, teritoriālo vienību un statistisko reģionu klasifikators.

Ģeneralizētas teritoriālo vienību robežas.

Apkaimes.

Blīvi apdzīvotas teritorijas.

Eksperimentālās statistikas aprēķināšanā izmanto jaunus datu avotus un metodes, cenšoties paplašināt statistikas klāstu vai detalizācijas līmeni atbilstoši lietotāju vajadzībām. Jāatzīmē, ka eksperimentālās statistikas metodes nav nemainīgas, aprobētas un starptautiski saskaņotas un var tikt mainītas, lai pilnveidotu datu kvalitāti. CSP publicē eksperimentālo statistiku, lai saņemtu lietotāju atsauksmes, izvērtētu datu analītisko potenciālu, atbilstību realitātei un lietotāju vajadzībām. CSP uzskata, ka arī eksperimentālo datu laikrindas var būt noderīgas lietotājiem un statistikas lietotāju viedoklis ir pamats lēmuma pieņemšanai par šīs statistikas iekļaušanu Oficiālās statistikas programmā. Publicējot eksperimentālo statistiku, CSP nodrošina datu lietotājiem jaunus informācijas avotus lēmumu pieņemšanai.

Iedzīvotāju skaita aprēķins visos norādītajos periodos veikts, izmantojot ģeotelpiskos datus – adrešu punktu koordinātas un administratīvo teritoriju robežas atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem norādītajā laika brīdī. Šādi samazinātas teritoriālo vienību robežu izmaiņu rezultātā radītās iedzīvotāju skaita svārstības attiecīgajā teritoriālajā vienībā vai administratīvajā teritorijā. Iedzīvotāji, kuru dzīvesvietas ziņu pēdējais aktualizēšanas iemesls ir dzīvesvietas reģistrācijas anulēšana, iekļauti tās administratīvās teritorijas iedzīvotāju skaitā, kurā iepriekš bija deklarēta vai reģistrēta šīs personas dzīvesvieta. Teritoriālo vienību un apkaimju dalījumā šo personu dzīvesvieta norādīta kā nezināma.

Plašāk par iedzīvotāju skaita un galveno demogrāfisko rādītāju novērtēšanu eksperimentālajā statistikā aprakstošajos metadatos.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email info@csp.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2018-02-19
Modified 2024-01-03
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? Yes

Contact publisher