Valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatu sadalījums pēc Amatu kataloga klasifikācijas

Pamatojoties uz amata saturu, atbildību un sarežģītību amati valsts pārvaldē tiek klasificēti saimēs un līmeņos, kas noteikti Amatu katalogā - 30.11.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs" (https://m.likumi.lv/doc.php?id=222271). Katram amata saimes līmenim ir noteikta mēnešalgas grupa. Datu kopa nesatur informāciju par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem.

Datu avots: iestāžu sniegtā informācija Valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmā (https://likumi.lv/ta/id/295098-noteikumi-par-valsts-tiesas-parvaldes-iestazu-un-citu-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-darbinieku-atlidzibas)

Datu kopa satur šādu informāciju:

 • Iestādes kods
 • Resors
 • Iestādes nosaukums
 • Augstākstāvošās struktūrvienības nosaukums
 • Struktūrvienības nosaukums
 • Amata nosaukums
 • Profesijas kods
 • Amata saime
 • Amata līmenis
 • Mēnešalgas grupa
 • Amatu slodzes

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (twice)
Maintainer
Maintainer Email pud@mk.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2021-06-30
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher