Bentosa skaits un masa Baltijas jūrā un Rīgas līcī

Bentosa skaits, masa un taksonomiskais sastāvs Latvijas teritoriālajos jūras ūdeņos, noteikts Latvijas Valsts vides monitoringa programmas Ūdens stāvokļa monitoringa programmas sadaļas ietvaros. Paraugi ievākti un analizēti pēc HELCOM COMBINE rekomendācijām. Dati piemērojami Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības padomes izstrādātās Jūras stratēģijas pamatdirektīvas 2008/56/EK Kvalitātīvajam raksturlielumam D1 un D4 laba vides stāvokļa noteikšanai.

Abundance, mass and taxonomic composition of benthos from the Latvian waters, Baltic Sea. Samples collected and analyzed according to HELCOM COMBINE recommendations. The data are characterizing Descriptors D1 and D4 of the Marine Strategy Framework Directive 2008/56/EC.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem hydro@latnet.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2021-12-09
Datu pēdējo izmaiņu datums 2021-12-09
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju