Fitoplanktona un mezozooplanktona skaits Baltijas jūrā un Rīgas līcī

Fitoplanktona un mezozooplanktona skaits, taksonomiskais sastāvs, noteikts Latvijas Valsts vides monitoringa programmas Ūdens stāvokļa monitoringa programmas sadaļas ietvaros. Fitoplanktons un zooplanktons ievākti un analizēti pēc HELCOM COMBINE rekomendācijām: fitoplanktons ar integrēto cauruli no virsējā 0-10m slāņa, zooplanktons ar WP-2 tīklu (acs izmērs 100um). Dati piemērojami Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības padomes izstrādātās Jūras stratēģijas pamatdirektīvas 2008/56/EK Kvalitātīvajam raksturlielumam D1 un D4 laba vides stāvokļa noteikšanai.

Abundance and taxonomic composition of phytoplankton and mesozooplankton from the Latvian waters, Baltic Sea. Samples collected and analyzed according to HELCOM COMBINE recommendations: phytoplankton with integrated hose from the upper 0-10m layer, zooplankton with WP-2 net (mesh size 100um). The data are characterizing Descriptors D1 and D4 of the Marine Strategy Framework Directive 2008/56/EC.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem hydro@latnet.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju