Kadastra informācijas sistēmas atvērtie telpiskie dati

Kadastra karte – Latvijā ir veidotā kā digitāla pārskata karte, izmantojot digitālos nekustamā īpašuma objektu kadastrālās uzmērīšanas datus vektoru formā. Tā aptver visu Latvijas Republikas teritoriju un kalpo pārskatam par attēloto objektu savstarpējo izvietojumu teritorijā. Kadastra kartes taisnleņķa koordinātu tīkls atbilst Latvijas 1992.gada ģeodēziskajai koordinātu sistēmai LKS-92 TM.. Kadastra karti uztur atbilstoši kadastrālās uzmērīšanas datu precizitātei.

Kadastra kartē norāda kadastra objekta kadastra apzīmējumu un attēlo šādus telpiskos datus:

  • zemes vienības un zemes vienības daļas robežas;
  • zemes vienības un zemes vienības daļas robežpunktus;
  • būves ārējo kontūru un izvietojumu zemes vienībā;
  • servitūta teritorijas robežu un identifikatoru.

Atvērto datu veidā publicēti aktuālie dati par kadastra objektiem – vispārpieejama informācija. Atvērto datu veidā nav pieejami tādi dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par nacionālajai drošība un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem).

Detalizētāka informācija par Kadastra informācijas sistēmu pieejama šeit

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi nedēļā
Datu publicētāja struktūrvienība Valsts zemes dienests
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Valsts zemes dienests
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2021-12-30
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju