Mikroliegumi

Mikroliegumi ir teritorijas, kas tiek noteiktas, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamas sugas vai biotopa aizsardzību ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ja kāda no funkcionālajām zonām to nenodrošina. Līdzīgi kā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos ir aizliegtas vai ierobežotas darbības, kas apdraud retās sugas vai biotopa pastāvēšanu. Visa informācija ir pieejama digitālā veidā ar piesaisti Latvijas koordinātu sistēmai LKS-92. Atribūtdatu tabulas lauku aprakstus un klasifikāciju atšifrējumus var atrast https://www.daba.gov.lv/lv/dabas-datu-veidnes. Publiskā pieeja Dabas datu pārvaldības sistēmai „Ozols” tiek nodrošināta bez maksas. https://ozols.gov.lv/pub

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Dabas datu nodaļa
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Dabas datu nodaļa
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2019-09-18
Datu pēdējo izmaiņu datums 2023-12-20
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju