Pašvaldību griezumā pedagogu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēs, profesionālās pamata un vidējās izglītības iestādēs un koledžās

Dati tiek attēloti par izglītības iestādēm ar veidu "Vispārējās izglītības iestāde", "Speciālās izglītības iestāde, "Pirmsskolas izglītības iestāde", "Profesionālās pamata un vidējās izglītības iestāde" un "Augstākās izglītības iestāde" ar tipu "Koledža". Tāpat jāņem vērā, ka tiek attēlots pedagoģiskais personāls, kuram uz atskaites datumu tarificētais darba likmju skaits ir lielāks par "0". Atskaitē norādīts pedagoģiskā personāla skaits atbilstoši izglītības iestādes juridiskajai adresei. Piemēram, izglītības iestādei, kuras juridiskā adrese ir Rīgā, bet kurai ir arī struktūrvienība Valmierā, pedagoģiskais personāls tiek attēlots pie Rīgas. Savukārt, ja persona strādā vairākās izglītības iestādēs, kas atrodas dažādās pašvaldībās, tad persona tiek atspoguļota katrā no pašvaldībām. Kolonnā "Pedagoģiskais personāls (unikālie PK) pašvaldībā pavisam" tiek atrādīts unikālais personu skaits pašvaldībā, neatkarīgi no izglītības iestāžu skaita/veida, kādās persona strādā. Avots: Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS), operatīvie dati.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi pusgadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem viis@izm.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju