Iedzīvotāju skaits kārtējā gada 1. janvārī (RAIM, PMLP)

Datu kopa satur statistisko informāciju no Fizisko personu reģistra par iedzīvotāju skaitu kārtējā gada 1. janvārī pašvaldībās un to teritoriālā iedalījuma vienībās dalījumā pa dzimumiem un vecumu grupām (0–6; 7–14; 15–18; 19–24; 25–49; 50–61; 62–74; 75 un vecāki).

Dati sagatavoti atbilstoši VARAM Vadlīnijām par Reģionālās attīstības indikatoru modulī iekļautajām datu kopām, to struktūru un datu nodošanas kārtību (Ministru kabineta 06.06.2023. noteikumi Nr. 284 "Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība").

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem atvertie.dati@pmlp.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju