Līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonda zemesgabali

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/7a637925-1abf-409f-a1a1-25f782a60d19/resource/31dd357c-9855-4a37-a902-206af8e08a24/download/8-1lzk.xlsx

Informācija par līdzvērtīgās zemes kompensācijas fondā iekļautajiem zemesgabaliem (izveidots ar RD 24.11.2008. lēmumu Nr.4451)

Zemesgabalu apgrūtinājumi ir precizējami un var atšķirties veicot attiecīgo zemesgabalu kadastrālo uzmērīšanu .
Atsevišķos zemesgabalos iespējamas nelikumīgas būves.
"Saīsinājumi un paskaidrojumi: RD - Rīgas dome ZK - Rīgas pilsētas zemes komisija"
* Zemesgabals uzskatāms par perspektīvā apgūstamu teritoriju, jo nav veikta ielas un inženierkomunikāciju tīklu izbūve, kas realizējama par ieinteresēto personu vai Rīgas pilsētas pašvaldības līdzekļiem turpmāko plānošanas periodu ietvaros. Apbūve īstenojama, ja tiek nodrošināta piekļūšana, atbilstoši teritorijas attīstīšanas iespējām. Zemesgabalā atļautā izmantošana ir rindu mājas sekcijas būvniecība. Rindu māju apbūves iespējas realizējamas visiem blakus esošo zemesgabalu īpašniekiem vienojoties par kopēja būvprojekta izstrādi.
** Zemesgabals uzskatāms par perspektīvā apgūstamu teritoriju, jo nav veikta ielas un inženierkomunikāciju tīklu izbūve, kas realizējama par ieinteresēto personu vai Rīgas pilsētas pašvaldības līdzekļiem turpmāko plānošanas periodu ietvaros. Apbūve īstenojama, ja tiek nodrošināta piekļūšana, atbilstoši teritorijas attīstīšanas iespējām.
*** Zemesgabala aktuālā kadastrāla vērtība aktualizējama bez atsevišķa Rīgas domes lēmuma atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem uz attiecīgā gada 1.janvāri.
**** Zemesgabala vēsturiskās kadastrālās vērtības aprēķins veikts 2022.gadā aktualizētajai zemesgabala platībai atbilstoši VZD protokolā norādītajai vērtībai pirms zemesgabala platības izmaiņām.
“P” - aktuālais kadastrālais vērtējums noteikts kā pagaidu atļautai zemes izmantošanai sakņu dārziem, nevis atbilstoši teritorijas plānojumam un paredzētajai faktiskajai izmantošanai, vērtība tiks precizēta.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Jūnijs 14, 2024
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts