Vispārējās vidējās izglītības CE rezultātu kopvērtējums un līmeņu sadalījums pa skolām priekšmetos

Datu kopā pieejama informācija par katras izglītības iestādes vispārējās vidējās izglītības eksāmenu kārtotāju skaitu, vidējo rezultātu un skolēnu rezultātu sadalījumu – izglītojamo skaitu ar zemiem un augstiem rezultātiem, tos sadalot pa 10% grupām (izglītojamo skaits, cik ieguvuši vērtējumu mazāk par 10%, 20% ... 100%). Valsts pārbaudes darbu dati sniedz priekšstatu ikvienam interesentam par izglītojamo sasniegumu tendencēm valsts, pašvaldības un skolas līmenī. Lai ranžētu jebkādus datus, ir jābūt adekvātam pamatojumam attiecīgo datu salīdzināšanai. Ir jāņem vērā gan attiecīgais kārtotāju skaits skolā, gan skolu tipi, atrašanās vieta u.c. sasniegumus ietekmējoši faktori. Katrā eksāmenā un tā daļā ir noteikts maksimālo punktu skaits, savukārt kopvērtējums procentos tiek izlikts, ņemot vērā katrā daļā iegūtu punktu skaitu. Procenti eksāmena darba vērtējumos netiek matemātiski noapaļoti, tie izteikti veselos skaitļos. Visas vidējās vērtības tiek rēķinātas no skolēnu sasniegumiem valsts pārbaudes darbos. Nekādā gadījumā valsts vidējās vērtības nedrīkst rēķināt, izmantojot skolu vidējās vērtības pārbaudījumos. Rēķinot vidējo no vidējā, tiek iegūti nekorekti aprēķina rezultāti.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem vps@izm.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju