Zemes pārskatā iekļaujamās informācijas sagatavošanas kārtība

Datu kopa sagatavota pamatojoties uz 2017. gada 17. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 35 "Zemes pārskatā iekļaujamās informācijas sagatavošanas kārtība" (Noteikumi) 3.5. punktā noteikto.

Dati tika atlasīti atbilstoši noteikumu pielikuma 5. punkta apakšpunktos uzskaitītiem nosacījumiem, ņemot vērā MK noteikumu projekta anotāciju.

Dati sadalīti pēc administratīvo teritoriju zemākā līmeņa vienībām: valstspilsēta, novada valstspilsēta, novada pilsēta, novada pagasts vai novads (ja novads nav sadalīts pagastos).

Kopplatība tiek noteikta no attiecīgo zemes vienību lietošanas mērķu platībām.

Nosakot īpašumu skaitu, ja vienā īpašumā ir zemes vienības gan ar lauksaimniecības zemes lietošanas mērķi, gan ar mežsaimniecības zemes lietošanas mērķi, tad šo īpašumu pieskaita pie tās lietošanas mērķa grupas, kurā īpašuma kopplatība ir lielāka.

Ja lauksaimneicības zemes un mežsaimniecības zemes kopplatības ir vienādas, tad īpašumu pieskaita pie lauksaimniecības lietošanas mērķa grupas.

Ja īpašuma zemes vienības atrodas dažādās administratīvajās teritorijās, tad īpašumu attiecina tai teritorijai, kurā ir lielākā zemes vienības(u) kopplatība.

Atlasot datus atbilstoši noteikumu pielikuma punktiem 5.5.1. un 5.6.1., tiek ņemti gadījumi, kad nekustamais īpašums sastāv tikai no vienas zemes vienības, kura arī atbilst lietošanas mērķa grupai.

Dati sagatavoti CSV formātā, ņemot vērā CSV datu modeļa prasības (Best Practice CSV), no kurām galvenās ir:

  • izmantot UTF-8 kodējumu;
  • kā decimālās daļas atdalītāju rekomendējam izmantot punktu. Piemērs - “123.1234”
  • datnes 1. rindai ir jāsatur kolonnu nosaukumi;
  • kā kolonnu atdalītājsimbols ir jālieto komats;
  • katrai tabulas rindai ir jāsatur vienāds kolonnu skaits;
  • katra vērtība var būt iekļauta dubultpēdiņās “”.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem dati@vzd.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums 2022-02-21
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju